Zvyšovanie exportu malých a stredných firiem – smer pre vytváranie nových pracovných miest

Categories Európa, ExportPosted on

Slovensko nemôže mať rastúcu ekonomiku, alebo dvíhať mzdy a príjmy svojich občanov, ak nebude aj naďalej zvyšovať predaj výrobkov a služieb mimo územia Slovenska. Slovenský trh je príliš malý pre expanziu domácich firiem. Väčší objem produkcie a predaja slovenských výrobkov a služieb do zahraničia je optimálnym modelom pre vytváranie nových pracovných miest a udržanie ekonomického rastu Slovenska v globálnej konkurencii.

Export už teraz podporuje tisíce pracovných miest na Slovenku a tisíce Slovákov pracuje pre spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú medzinárodného obchodu. Medzinárodný obchod je rozhodujúci pre úspech mnohých odvetví ekonomiky Slovenska. Vývoz z krajiny predstavuje podstatnú časť HDP, približne 85% slovenského exportu smeruje do krajín EU, ktorá je najdôležitejším odbytovým trhom pre Slovensko. Podľa SARIO, dominantnú pozíciu na tvorbe pridanej hodnoty a tým aj na príspevku k HDP priemyselnej výroby od roku 2011 si udržiava výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov. Druhá pozícia patrí výrobe a spracovaniu kovov a tretia výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov. Rovnaké poradie zaujímajú tieto odvetvia aj podielom na zamestnanosti v priemyselnej výrobe. V štruktúre priemyslu si priemyselná výroba zachová cca 80 percentný podiel na tvorbe HDP a 90 percentný podiel na zamestnanosti Slovenska. Silná exportná výkonnosť výrobcov bola jedným z faktorov, ktoré stali za hospodárskym rastom Slovenska. Export stimuluje rast a obnovu vo výrobnom sektore.

Orientácia len na niekoľko exportných odvetví a nedostatočná diverzifikácia exportu však predstavuje potenciálne riziko.

Dnes môže byť konkurenciou pre slovenské malé a stredné firmy aj zahraničná firma kdekoľvek na svete, ktorá je schopná využívať súčasné informačné technológie a internet.

Dôvody pomerne nízkeho aktívneho zapojenia malých slovenských firiem do medzinárodného obchodu sú rôzne, začínajúc často slabou podporou verejného sektora malým firmám až po nedostatok jazykovo a odborne zdatných pracovníkov v malých firmách, pripravených pomôcť expandovať na zahraničné trhy a využívať informačné technológie pri podpore exportu. Trendom je, že malé slovenské firmy, ktoré exportujú, tak často robia prostredníctvom tretej strany a predávajú svoje produkty pod ceny na zahraničných trhoch. Pritom môžu pri využití súčasných komunikačných možností a s pomocou komerčných platforiem osloviť zákazníkov priamo v cieľových regiónoch.

Na Slovensku je ešte stále rozsiahli priestor pre podporu exportu najmä menších firiem a na využívanie informačných technológii a internetu pri ich exportných aktivitách.

Share this: