Európsky platobný rozkaz

Categories Európa, Export, ImportPosted on

Vedeli ste, že ak váš dlžník je v EÚ, môžete získať platobný rozkaz a používať ho v každej krajine v EÚ? Nikdy nebolo jednoduchšie vymáhať svoje pohľadávky.

Európsky platobný rozkaz – zjednodušené konanie pre cezhraničné peňažné pohľadávky, ktoré odporca nepoprel, založené na vzorových formulároch.

Pre európsky platobný rozkaz sa vypracovali vzorové tlačivá, ktoré sú tu dostupné vo všetkých jazykoch. Tento odkaz poskytuje viac informácií o tom, ktoré súdy môžu európsky platobný rozkaz vydať a kam sa majú poslať príslušné žiadosti.

Na začatie konania je potrebné vyplniť formulár a zároveň uviesť všetky podrobnosti o stranách sporu a o povahe a výške pohľadávky. Žiadosť preskúma súd a ak je formulár správne vyplnený, súd by mal európsky platobný rozkaz vydať do 30 dní.

Európsky platobný rozkaz musí voči odporcovi vydať súd. Odporca môže pohľadávku zaplatiť alebo ju poprieť. Na napadnutie európskeho platobného rozkazu má 30 dní. V prípade napadnutia európskeho platobného rozkazu prípad prejde na bežný občiansky súd a bude sa riadiť vnútroštátnym právom.

Ak odporca európsky platobný rozkaz nenapadne, je automaticky vykonateľný. Kópiu európskeho platobného rozkazu a v prípade potreby aj jeho preklad je potrebné zaslať orgánom presadzovania práva v členskom štáte, v ktorom sa rozkaz bude vykonávať. Výkon prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa európsky platobný rozkaz vykonáva.

Zdroj: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-sk.do?init=true

Share this: