Horizont 2020 – nástroje pre malé a stredné podniky (MSP)

Categories Európa, Export, Odporúčané články, Príležitosti / TendrePosted on

Malé a stredné podniky so sídlom v EÚ alebo so sídlom v krajine pridruženej k programu Horizont 2020 môžu teraz získať financovanie zo strany EÚ a podporu pre inovačné projekty, ktoré im pomôžu rasť a rozšíriť svoje aktivity do ďalších krajín – v Európe i mimo nej.

Horizon 2020 fondy sú s vysokým potenciálom inovácie prostredníctvom špecializovaného nástroja pre malé a stredné podniky, ktorý ponúka bezproblémovú podporu podnikateľským inováciám v sekcii spoločenských výziev a na špecifickú časť „Vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách“ (LEITs).

Poskytuje asi 3 miliardy € na financovanie v priebehu obdobia rokov 2014-2020. Nástroj MSP pomáha vysoko potenciálnym malým a stredným podnikom k rozvoju prelomových inovatívnych myšlienok výrobkov, služieb alebo procesov, ktoré sú pripravené čeliť celosvetovej hospodárskej súťaži na trhu. K dispozícii je iba pre malé a stredné podniky, ktoré však môžu pripraviť projekt v smere, ktorý najlepšie vyhovuje ich obchodným potrebám – to znamená, že subdodávky nie sú vylúčené – nový režim otvoril novú diaľnicu inováciám prostredníctvom postupnej, ​​progresívnej a bezplatnej podpory.

Aká podpora je k dispozícii?

Špecializovaný nástroj pre malé a stredné podniky podporuje činnosti v blízkosti-k-trhu s cieľom dať silný impulz pre prelomové inovácie. Cieľom sú vysoko inovatívne malé a stredné podniky s jasnou obchodnou ambíciou a potenciálom vysokého rastu a internacionalizácie.

Nástroje ponúknuté pre MSP sú nasledujúce:

Podnikateľské inovačné granty na účely posúdenia uskutočniteľnosti (voliteľne fáza I): 50.000 EUR (paušálne) na projekt (70% z celkových nákladov na projekt);

Podnikateľské inovačné granty na rozvoj inovácií a demonštračné účely (možná fáza II): suma v orientačnom rozmedzí od 500 tisíc Eur do 2,5 milióna Eur (70% z celkových nákladov na projekt ako všeobecné pravidlo);

Bezplatné obchodné koučovanie (voliteľné vo fázach I a II), s cieľom podporiť a posilniť inovačné kapacity podniku a pomáhať zladiť projekt do strategických obchodných potrieb;

Prístup k širokej škále služieb na podporu inovácií a uľahčenie prístupu k rizikovým finančným prostriedkom (väčšinou vo voliteľnej fáze III), aby sa uľahčilo komerčné využitie inovácií.

Fázová podpora

Posúdenie uskutočniteľnosti (fáza 1) – voliteľná

Financovanie je k dispozícii pre: skúmanie a posudzovanie pre technickú realizovateľnosť a komerčný potenciál prelomovej inovácie, ktorú spoločnosť chce využiť pre komercializáciu.

Financované aktivity by mohli byť: posudzovanie rizík, dizajn alebo marketingové štúdie, prieskum duševného vlastníctva; Konečným cieľom je dať nový produkt, službu alebo proces na trh, prípadne prostredníctvom inovačného využitia existujúcich technológií, metodík či obchodných procesov.

Projekt by mal byť v súlade s obchodnou stratégiou, pomáhať vnútornému rastu alebo cieliť na nadnárodnú obchodnú príležitosť.

Výška finančných prostriedkov: paušálna suma vo výške € 50.000 (na projekt, nie pre zúčastnené firmy).

Doba trvania: typicky okolo 6 mesiacov.

Výsledok: Výsledok projektu fáza 1 je štúdia uskutočniteľnosti (technická a obchodná), vrátane podnikateľského zámeru.

V prípade, že záverom štúdie bolo, že inovatívny koncept má potenciál byť vyvinutý na úroveň vyspelosti investičnej pripravenosti / trhu, ale vyžaduje dodatočné prostriedky vzhľadom na komercializáciu, malé a stredné podniky môžu požiadať o podporu – Fáza 2.

Inovačný projekt (fáza 2)

Financovanie je k dispozícii pre: inovačné projekty podporené jasným a strategickým podnikateľským plánom (prípadne rozpracované a čiastočne financované prostredníctvom fázy 1 nástroja pre MSP).

Aktivít financovaných vo fáze 2 môže byť niekoľko typov: prototypovanie, miniaturizácia, škálovanie, dizajn, overovanie výkonnosti, testovanie, demonštrácia, vývoj pilotnej linky, validácia pre trhové uplatnenie vrátane ďalších aktivít smerujúcich k inováciám s investičnou zrelosťou a pripravenosťou na prevzatie trhu.

Výška finančných prostriedkov: v orientačnom rozmedzí  500.000 Eur – 2,5 milióna Eur alebo viac (pokrývajúc až 70% oprávnených nákladov, alebo vo výnimočných, konkrétnych prípadoch až 100%).

Doba trvania: typicky okolo 1 až 2 roky

Výstupy: Nový produkt, proces alebo služba, ktorá je pripravená čeliť konkurencii na trhu; obchodný inovačný plán obsahujúci podrobnú stratégiu komercionalizácie a finančný plán vzhľadom k uvedeniu na trh (napr. o tom, ako prilákať súkromných investorov, ak je to možné).

Komercializácia (fáza 3)

S cieľom uľahčiť komerčné využitie inovačných aktivít vyplývajúcich z fázy 1 alebo fázy 2, budú navrhnuté konkrétne aktivity. Tie môžu zahŕňať podporu pre ďalší rozvoj investičnej pripravenosti, prepojenie so súkromnými investormi a zákazníkmi cez sprostredkovateľskú činnosť, pomoc pri podávaní žiadostí o ďalšie rizikové financovania EÚ a rad ďalších podporných inovačných aktivít a služieb ponúkaných prostredníctvom siete Enterprise Europe Network (EEN).

Koučovanie

Inovácia a koučovanie pre rozvoj podnikania sa navrhuje súbežne počas fázy 1 a 2, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom:

  • posilniť inovačné kapacity spoločnosti
  • zosúladenie projektu s identifikovanou stratégiou pre rozvoj podnikania
  • rozvíjať obchodný / ekonomický dopad a dlhodobú udržateľnosť.

Koučovanie bude poskytované skúsenými koučmi, vybranými prostredníctvom Entreprise Europe Network (EEN).

Zdroj informácií: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Share this: