Európsky fond pre strategické investície (EFSI) – financovanie projektov

Categories Európa, Odporúčané články, Príležitosti / TendrePosted on

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy klesli investície v EÚ o približne 15 % od svojho vrcholu v roku 2007. Finančných prostriedkov je dostatok. Investície sú však brzdené neistotou ohľadom hospodárskeho výhľadu a vysokou úrovňou verejného a súkromného dlhu v niektorých častiach EÚ. Investičný plán pre Európu môže pomôcť spárovať projekty s existujúcou likviditou a nasmerovať finančné prostriedky tam, kde sú potrebné. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavným prostriedkom na mobilizáciu dodatočných investícií do reálneho hospodárstva vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Bude financovať projekty s vyšším rizikovým profilom, čím sa maximalizuje vplyv verejných výdavkov a prilákajú súkromné investície.

 Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je dostupný pre ekonomicky realizovateľné projekty vrátane projektov s rizikovým profilom.

Zameriava sa na sektory, ktoré podporujú udržateľný rast a zamestnanosť v EÚ:

 • strategickú infraštruktúru (digitálnu, dopravnú a energetickú),
 • environmentálne udržateľné projekty (energiu z obnoviteľných zdrojov a efektívne využívanie zdrojov),
 • mestský a vidiecky rozvoj a sociálne projekty,
 • vzdelávanie a odbornú prípravu, výskum, vývoj a inovácie,
 • investície podporujúce zamestnanosť, najmä podporu pre malé a stredné podniky.

Finančné nástroje obsiahnuté v investičnom pláne sú zahrnuté do skupiny Európskej investičnej banky.

Prvé kroky k financovaniu

Veľké projekty v oblasti infraštruktúry

 • S hodnotou nad 25 miliónov EUR – verejní alebo súkromní navrhovatelia projektov môžu požiadať o pôžičku prostredníctvom Európskej investičnej banky
 • S hodnotu do 25 miliónov EUR – projekty by mali byť zoskupené do spoločných investičných platforiem (rámcové pôžičky, vyčlenené finančné prostriedky) ešte pred ich predložením Európskej investičnej banke.

Výhody

 • Nemusí ísť o cezhraničný projekt.
 • Nie je nutné zapojiť vládu alebo miestne úrady.
 • Financovanie môže smerovať na projekty do krajín mimo EÚ v rámci cezhraničných projektov, ktoré zahŕňajú krajiny EÚ.

Menšie podniky (MSP/spoločnosti so strednou kapitalizáciou)

EFSI sa zameriava na malé a stredné podniky s menej ako 3 000 zamestnancami. Zdroje vyčlenené v časti pre MSP sa používajú na urýchlenie a zlepšenie využívania existujúcich hlavných programov EÚ – COSME a InnovFin, a na výrazné zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu.

 •  S hodnotou nad 7 miliónov EUR – obráťte sa na Európsky investičný fond
 • S hodnotou do 7 miliónov EUR – vyhľadajte finančného sprostredkovateľa v Európe

Iné zdroje financovania MSP, spolufinancovanie EÚ

 Požiadajte o financovanie s podporou EÚ

Financovanie MSP prostredníctvom existujúcich programov EÚ (programy COSME a InnovFin)

Využite FI-COMPASS – poradenské služby týkajúce sa finančných nástrojov

 Propagácia

 Zvýšte viditeľnosť svojho projektu a pritiahnite potenciálnych investorov prostredníctvom Európskeho portálu investičných projektov – platformy na nadväzovanie kontaktov medzi navrhovateľmi projektov a investormi.

Prvé kroky pre investorov

Európsky fond pre strategické investície:

 • identifikuje a uvoľňuje kľúčové investičné projekty s európskym významom,
 • povzbudzuje investorov, aby vkladali svoje prostriedky do riskantnejších projektov, ako sú investičné projekty veľkého rozsahu či dlhodobé investičné projekty v infraštruktúre,
 • funguje ako značka dôveryhodnosti pre investície,
 • umožňuje krajinám mimo EÚ, aby sa takisto podieľali na investíciách v rámci projektov EFSI.

Informácie o projektoch nájdete na Európskom portáli investičných projektov. Uverejnené projekty:

 • majú hodnotu najmenej 10 miliónov EUR,
 • majú predpokladaný začiatok realizácie do 3 rokov od predloženia na EIPP,
 • majú ako predkladateľa verejnú alebo súkromnú právnickú osobu so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ,
 • sú v súlade so všetkými uplatniteľnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Investori sa môžu obrátiť aj na Európsku investičnú banku.

Technická pomoc

Spoločnosti môžu získať pomoc z Európskeho centra investičného poradenstva týkajúcu sa technických otázok, ako sú:

 •  technická podpora projektu,
 • štruktúrovanie projektu,
 • finančné poradenstvo,
 • budovanie kapacít,
 • politické poradenstvo.

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan/join-investeu_sk

http://ec.europa.eu/slovakia/news/2015/ako_rozbehnut_investicie_na_slovensku_sk.htm

Share this: