Export do Alžírska

Categories Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Svet, TrhyPosted on

S rozlohou 2 381 741 km2 a populačnou dynamikou s mierou rastu počtu obyvateľov 2% ročne sa predpokladá že Alžírsko bude mať 42 mil. obyvateľov do roku 2020 a 50 mil. do roku 2030. Krajina má najvyššie HDP na obyvateľa v severnej Afrike (5446 USD – v parite kúpnej sily za rok 2014)  a štvrté najvyššie HDP (211 mld. USD v roku 2014) na Africkom kontinente. Nerastné bohatstvo – predovšetkým zásoby plynu a ropy zaraďujú Alžírsko medzi ich najväčších vývozcov a patrí mu 4. miesto na svete. Príjmy z ropy a ropných produktov vytvárajú 95,54 % príjmov z vývozu (60,1 mld. USD v roku 2014) a 60% príjmov štátneho rozpočtu.

Všeobecnou podmienkou pre dovoz do Alžírska je platba akreditívom. Špecifické podmienky a dokumenty pre jednotlivé položky sú uvádzané v databáze Market Access Database na internetovej adrese: http://madb.europa.eu . Na základe uzavretého kontraktu a proforma – faktúry požiada dovozca o vydanie dovoznej licencie. Pri platbe akreditívom vývozca predkladá banke dovozcu obvyklé dokumenty, ako sú obchodná faktúra, osvedčenie o pôvode tovaru a baliaci list. Alžírsky colný systém možno kvalifikovať ako ochranársky, a to aj napriek zmenám, ku ktorým došlo pod tlakom WTO v procese prijímania Alžírska za člena. V roku 2001 bol schválený zákon o novom colnom sadzobníku. Tento sadzobník okrem iného upravuje colné sadzby na niektoré druhy tovaru dovážaného z krajín, ktoré poskytujú Alžírsku doložku najvyšších výhod. Colná nomenklatúra zodpovedá medzinárodnému harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu aj vývozu vykonáva colná služba, ktorá má informácie na internetových stránkach na adrese http://www.douane.gov.dz. Domáci trh je chránený dovoznými clami od 5% do 30% podľa stupňa spracovania jednotlivých komodít. Na základe asociačnej dohody medzi EÚ a Alžírskom sú clá na dovozy z EÚ postupne znižované.

Colné sadzby a prípadné obmedzenia podľa jednotlivých položiek sú uvádzané v databáze Applied Tariffs Database na internetovej adrese http://madb.europa.eu. Alžírsko je členom GAFTA Ligy arabských štátov. Úroveň jeho účasti v zóne voľného obchodu podľa cieľov asociačnej dohody s EÚ bude dosiahnutá pravdepodobne do roku 2020. V Alžírsku nie sú bezcolné zóny.

Možné oblasti pre export do Alžírska.

Stavebný priemysel: portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement, supersulfátový cement, stavebné výrobky z plastov, dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného kaučuku

Strojárenský priemysel : klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom, ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo,  lesníctvo.

Drevospracujúci priemysel : nábytok, drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, hobľované, brúsené.

Elektrotechnický priemysel: elektronika, elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov), elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné.

Automobilový priemysel a doprava: karosérie motorových vozidiel, vrátane kabín pre vodičov.

Hutnícky priemysel: drôty zo železa alebo nelegovanej ocele, ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele v šírke menšej ako 600 mm.

Potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo: ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, slad, pražený alebo nepražený.

Chemický a spracovateľský priemysel: ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky, z plastov, nepórovité, nespevnené, sklenený tovar, používaný ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo.

Zdroj: mzv.sk, madb.europa.eu

Share this: