Investície EÚ do konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Malé a stredné podniky tvoria viac než 99 % podnikov v Európe a dvojtretinovú zamestnanosť v súkromnom sektore, preto predstavujú nevyhnutnú súčasť hospodárstva EÚ. Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnú členským štátom na roky 2014 až 2020 viac než 450 miliárd EUR na financovanie investícií do zvýšenia zamestnanosti a rastu.

Ďalšie nástroje

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP je jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020. Dodatočné investície pre MSP sa budú poskytovať na základe ďalších tematických cieľov, a to najmä v oblasti výskumu a inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva a informačných a komunikačných technológií. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa vyčlení 57 miliárd EUR – asi 20 % jeho finančných prostriedkov – výlučne na účely MSP. Zvýšené využívanie finančných nástrojov, ktoré mobilizujú ďalšie finančné prostriedky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni počas finančného obdobia 2014 až 2020, by malo priniesť výhody aj MSP.

Tieto investície pomôžu MSP:

  • Získať prístup k finančným prostriedkom určeným na investície prostredníctvom grantov, pôžičiek, záruk za pôžičky, rizikového kapitálu atď.
  • Využívať cielenú podporu obchodnej činnosti, ako je know-how a poradenstvo, informácie a nadväzovanie kontaktov vrátane cezhraničných partnerstiev.
  • Zlepšiť ich prístup na globálne trhy a k medzinárodným hodnotovým reťazcom.
  • Využívať nové zdroje rastu, ako sú ekologické hospodárstvo, trvalo udržateľný cestovný ruch, zdravotníctvo a sociálne služby vrátane „striebornej ekonomiky“ a kultúrne a tvorivé odvetvia.
  • Investovať do ľudského kapitálu a do organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na prax.
  • Nadväzovať cenné kontakty s výskumnými centrami a univerzitami na podporu inovácií.

Nové zjednodušené a spoločné pravidlá a opatrenia uľahčia MSP prístup k finančným prostriedkom Kohézneho fondu na obdobie 2014 až 2020. Ide o:

  • poskytovanie správ online o spôsobe využívania finančných prostriedkov,
  • jasnejšie pravidlá oprávnenosti,
  • cielenejšie a menej časté audity pri malých operáciách,
  • väčší rozsah a zjednodušenie systému a prístupu k finančným nástrojom.

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/themes/sme-competitiveness/

Share this: