Export do Indie

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

Aj keď v posledných rokoch BRIC krajiny strácali na atraktívnosti, India sa stále javí ako jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete, pričom sa očakáva 7% nárast jej HDP v roku 2016.

India je aj naďalej významným globálnym hráčom v celej rade priemyselných odvetví. V krajine je piaty najväčší automobilový priemysel na svete, s očakávaným rastom na 3.miesto do roku 2020. Krajina je  2. najväčší telekomunikačný trh na svete.

India zaznamenala za rozpočtový rok 2014/2015 rekordný nárast nepriamych a priamych zahraničných investícií, ktoré smerovali hlavne do služieb, telekomunikácii, obchodu, automobilového priemyslu, IT a farmaceutického priemyslu. Väčšina  FDI je orientovaná na domáci spotrebiteľský trh s významným podielom importu žiadaných tovarov do krajiny. Nárast zahraničných investícií do krajiny v poslednom roku sa pripisuje aj spusteniu ambicióznych programov Modiho vlády ako Make in India, Smart Cities, Clean India, Digital India, atď, ktoré počítajú s významným podielom súkromného kapitálu na ich realizáciu.

Náklady na pracovnú silu v Indii sú jedny z najnižších na svete a predstavuje cca 2.000,- EUR  za rok. Najvyššie mzdy sú v informačných technológiách a v energetike, najnižšie v poľnohospodárstve.

India je druhou najľudnatejšou krajinou sveta a jej príťažlivosť tkvie vo vysokom potenciáli trhu pre odbyt radu slovenských výrobkov. Obrat zahraničného obchodu medzi SR a Indiou od roku 2009 rástol. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2011 a odvtedy má mierne klesajúcu tendenciu (so stúpajúcim trendom od roku 2014) . Slovenský export do Indie má od roku 2010 klesajúcu tendenciu a je všeobecne extrémne nízky, ak vezmeme do úvahy veľkosť indického spotrebiteľského trhu a jeho stále plne nevyužitý potenciál. SR má s Indiou dlhodobo negatívne saldo zahraničného obchodu.

Export SR do Indie v roku 2014 dosiahol 30,7 miliónov EUR, pričom medziročne poklesol o 6 %. Hlavnými vývoznými položkami (2014) boli stroje a elektrické zariadenia (43,2%), chemické výrobky (12,4%), kovy (9,8%), vozidlá (6,6%), resp. plasty a kaučuk (5,7%).

Import z Indie dosiahol hodnotu 232,9 mil. EUR s medziročným nárastom o 10%. India je druhou najľudnatejšou krajinou sveta a jej príťažlivosť  tkvie vo vysokom potenciáli trhu pre odbyt radu slovenských výrobkov.

Slovenský export do Indie má od roku 2010 klesajúcu tendenciu a je všeobecne extrémne nízky, ak vezmeme do úvahy veľkosť indického spotrebiteľského trhu a jeho stále plne nevyužitý potenciál. SR má s Indiou dlhodobo negatívne saldo zahraničného obchodu. Export SR do Indie v roku 2014 dosiahol 30,7 miliónov EUR, pričom medziročne poklesol o 6 %. Hlavnými vývoznými položkami (2014) boli stroje a elektrické zariadenia (43,2%), chemické výrobky (12,4%), kovy (9,8%), vozidlá (6,6%), resp. plasty a kaučuk (5,7%). Import z Indie dosiahol hodnotu 232,9 mil. EUR s medziročným nárastom o 10%. V komoditnej štruktúre dovozu z Indie v roku 2014 dominovali textilné výrobky (37%), obuv (21,7%) stroje a elektrické zariadenia (13,5%), chemického výrobky (7,3%). Za prvých 7 mesiacov roku 2015 vzrástol export zo SR do Indie o 70% oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Až 53%-ný podiel na exporte v tomto období tvorili stroje a mechanické nástroje a elektrické zariadenia. Import do SR za prvých 7 mesiacov roku 2015 sa zvýšil o 12% oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Až 40%-ný podiel na importe v tomto období tvorili obuv a odevy. V komoditnej štruktúre dovozu z Indie v roku 2014 dominovali textilné výrobky (37%), obuv (21,7%) stroje a elektrické zariadenia (13,5%), chemického výrobky (7,3%). Za prvých 7 mesiacov roku 2015 vzrástol export zo SR do Indie o 70% oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Až 53%-ný podiel na exporte v tomto období tvorili stroje a mechanické nástroje a elektrické zariadenia. Import do SR za prvých 7 mesiacov roku 2015 sa zvýšil o 12% oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Až 40%-ný podiel na importe v tomto období tvorili obuv a odevy.

Niektoré požiadavky na exportérov do Indie:

Všetci dovozcovia musia mať importný / exportný kód (IEC) a kód musí byť uvedený na všetkých importovaných produktoch.

Nasledujúce importované produkty musia získať vopred osvedčenie od BIS (Bureau of Indian Standards): konzervačné látky a prísady, sušené mlieko, niektoré elektrické spotrebiče, niektoré plynové fľaše, cement a niektoré typy batérií.

Všetky zásielky vyžadujú povinné zaevidovanie v oznamovacom systéme, oznam musí byť doručený colnému úradu minimálne 24 hodín pred príchodom zásielky. Prichádzajúcemu tovaru môže byť zamietnutý vstup do krajiny, alebo môže dôjsť k oneskoreniu pri colnom odbavovaní.

Všetok tovar určený pre maloobchodný predaj v Indii musí spĺňať určité požiadavky na označovanie.

Dovozcovia do Indie si musia byť vedomí toho, že indické colné úrady vyžadujú 1% manipulačný poplatok.

Dovozcovia do Indie sú tiež povinní podať colné vyhlásenie pre preukázanie hodnoty dovážaného tovaru. Mala by byť priložená faktúra, dopravný certifikát, alebo doklad o poistení.

Zdroj:  ebtc.eu, mzv.sk, doingbusiness.org, Svetová banka

Share this: