Export do Mexika

Categories Export, Príležitosti / Tendre, Svet, TrhyPosted on

Mexiko je podľa Medzinárodného menového fondu 14. najväčšou ekonomikou sveta s nominálnou hodnotou 967,97 mld. EUR (10. v PPP) a 2. najsilnejšou ekonomikou v Latinskej Amerike. Má otvorené trhové hospodárstvo, ku ktorého rozvoju prispieva dohoda o voľnom obchode so 46 krajinami. Ekonomika Mexika je vďaka Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA) výraznou mierou ovplyvňovaná vývojom ekonomiky USA, kam smerovalo takmer 80 % exportu v roku 2014, a ktoré majú takmer 50% podiel na priamych zahraničných investíciách v Mexiku.

Odbytové možností pre slovenské firmy

Obnovenie úrovne slovenského vývozu a ďalší trend závisí v hlavnej miere od oživenia ekonomiky USA, s ktorou je Mexiko úzko späté a úsilie by malo byť zamerané najmä na oblasti automobilového priemyslu, strojárenského priemyslu, a elektronického priemyslu. Keďže na mexickom trhu je veľká konkurencia, rast slovenského vývozu bude determinovaný hlavne schopnosťou slovenských firiem prispôsobiť sa a získať konkurenčnú výhodu.

Najdôležitejšími dovoznými položkami Mexika sú polotovary pre maquiladory (t.j. továrne so zahraničným vlastníkom v Mexiku, ktoré kompletujú dovezené časti lacnejšou pracovnou silou), ďalej sú to stroje a zariadenia, elektronika, dopravné prostriedky, náhradné diely pre autá, časti a súčiastky pre elektronické zariadenia, stroje a zariadenia na spracovávanie údajov, liečivá a chemické výrobky a suroviny, minerály, drahé kovy, poľnohospodárske produkty a potraviny.

Aj napriek snahe mexickej vlády diverzifikovať obchodných partnerov  pokračovala nezdravo silná orientácia mexickej ekonomiky na trhy USA (takmer 73% v roku 2013). Jedným zo zásadných dôvodov je tesná hraničná väzba oboch trhov a maximálna preferencia značnej časti výrobkov dodávaných na trhy spoločenstva NAFTA.

Výhody podnikania v Mexiku

– potenciál mexického trhu s viac ako 120 miliónmi spotrebiteľov,

– dlhodobá politická stabilita v Mexiku,

– stabilizované podmienky trhového hospodárstva v Mexiku, značná liberalizácia dovozu, nízka miera inflácie a trvale regulovaný kurz mexického pesa voči USD, EUR a ďalším voľným menám,

– zapojenie Mexika do globálnych a regionálnych ekonomických štruktúr – WTO, MMF, OECD, NAFTA, PEC, OAS, BID, ALADI, SELA, AEC, TPP a iných,

– snaha mexickej vlády posilniť obchodné väzby Mexika s krajinami EÚ,

– členstvo SR v EÚ,

– zvýšenie dôveryhodnosti SR ako partnera pre obchodnú a hospodársku spoluprácu a posilňuje tiež postavenie slovenských subjektov pri riešení prípadný ch sporov a obchodných prekážok,

– zmluvná základňa, okrem DVO EÚ- Mexiko sú uzavreté tiež bilaterálne dohody, dohoda o podpore a ochrane investícií a dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia.

Nevýhody podnikania v Mexiku

– slabý dolár, vzhľadom k pretrvávajúcemu prepojeniu mexického hospodárstva s ekonomikou USA,

– silné konkurenčné prostredie,

– nedokončená legislatíva v oblasti priamych zahraničných investícií, neriešená otázka zmien ústavných zákonov v oblasti Zákonníka práce, v energetike a vo fiškálnej politike štátu, legislatívne nezaistený vstup a podiel súkromného sektora v najväčších štátnych podnikoch PEMEX (štátna ropná spoločnosť) a CFE (štátna energetická spoločnosť),

– vysoká kriminalita, korupcia, nízka transparentnosť vypisovaných verejných výberových konaní a tendrov a nízku úroveň rozvoja miestnej justície,

– korupcia a nízka transparentnosť rozhodovania súdov na všetkých stupňoch, slabá vymožiteľnosť práva,

-neistá návratnosť prostriedkov vynaložených na vybudovanie obchodného zastúpenia a na služobné cesty do tohto vzdialeného teritória.

Mexická vláda si stanovila za strategický cieľ podporovať malé a stredné podniky formou finančnej pomoci, odstraňovaním a postupným prevodom nelegálnych a neoficiálnych výrob a prevádzok na legálne prevádzky a podniky, čím by vytvorila podmienky pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Odstránila zložité byrokratické procedúry pri zakladaní a registrovaní nových spoločností, takže nová spoločnosť (MSP) môže začať vykonávať svoju činnosť 24 hodín po svojej registrácii v Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Bližšie informácie tu: Mexiko – ekonomické informácie o teritóriu

Zdroj: mzv.sk

Share this: