Európsky parlament žiada zásah EÚ na pomoc farmárom

Categories Európa, Export, Import, TrhyPosted on

Predaj niektorých potravín pod cenu s cieľom prilákať nakupujúcich k predajcovi by sa nemal preniesť do nespravodlivej odmeny pre poľnohospodárov, tvrdia poslanci.

Farmári a malé a stredné podniky sú obzvlášť zraniteľné voči nekalým obchodným praktikám, konštatuje uznesenie. Nezriedka sú v dôsledku svoje slabej vyjednávacej pozície pri rokovaniach znevýhodňovaní a nútení predávať svoje produkty so stratou, napríklad keď sú donútení znášať náklady znižovania cien a zliav v supermarketoch. Znevýhodňovanie sa však týka aj spotrebiteľov, nakoľko ich výber a prístup k novým a inovatívnym produktom je tak podľa poslancov obmedzený.

Dobrovoľné a samoregulačné systémy zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám dosiahli zatiaľ podľa poslancov len obmedzené výsledky. Dôvodom je nedôsledné presadzovanie právnych predpisov a chýbajúce donucovacie mechanizmy, nedostatočné zastúpenie poľnohospodárov v týchto systémoch, konflikty záujmov dotknutých subjektov, mechanizmy riešenia sporov nezohľadňujúce tzv. faktor strachu dodávateľov, ako aj skutočnosť, že sa neuplatňujú na celý dodávateľský reťazec, konštatuje uznesenie.

Parlament preto vyjadril presvedčenie, že na obmedzenie nekalých obchodných praktík a zabezpečenie spravodlivých podmienok predaja a nákupu pre európskych poľnohospodárov a spotrebiteľov je nevyhnutná rámcová právna úprava na úrovni EÚ.

Medzi nekalé obchodné praktiky patria okrem iného napríklad oneskorené platby, obmedzenia prístupu na trh, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv, náhle a neodôvodnené zrušenie zmlúv, nespravodlivý prevod obchodného rizika či presun nákladov na prepravu a skladovanie na dodávateľov.

Na úrovni EÚ už existuje legislatíva, ktorá sa zaoberá nekalými obchodnými praktikami medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi (Smernica 2005/29/EC). Únia však dosiaľ nemá legislatívu zameranú na boj proti nekalým obchodným pravidlám medzi rôznymi operátormi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalým obchodným praktikám sa v tejto súvislosti len okrajovo venujú pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Riešenie nerovnováhy príjmov a vyjednávacej sily v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré by zlepšilo postavenie farmárov, nie je možné ďalej odkladať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 600 (za): 48 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci zdôraznili, že predaj poľnohospodárskych produktov za cenu, ktorá je nižšia než výrobné náklady, ako aj zneužívanie základných potravín, medzi ktoré patria mliečne výrobkov, ovocie a zeleniny, ako najstratovejších položiek slúžiacich na prilákanie spotrebiteľov k veľkým maloobchodníkom, ohrozuje dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie v EÚ.

Zdroj: europarl.europa.eu

Share this: