Poskytovanie služieb v inej krajine EÚ

Categories EurópaPosted on

Ak podnikáte v oblasti poskytovania služieb (napr. ako architekt alebo turistický sprievodca) vo svojej krajine, môžete tieto služby ponúkať v inej krajine EÚ bez toho, aby ste si založili spoločnosť alebo pobočku v zahraničí.

Toto môže byť praktické, ak chcete:

  • poskytovať služby v zahraničí len dočasne,
  • poskytovať služby konkrétnemu zákazníkovi s pobytom v danej krajine,
  • vyskúšať si trh pred tým, ako tam rozšírite pôsobnosť.

V zásade by ste mali mať možnosť poskytovať služby v inej krajine EÚ bez toho, aby ste museli splniť všetky administratívne postupy a pravidlá (ako napr. vopred získať schválenie na začatie podnikania). Je však možné, že budete musieť oznámiť verejným orgánom, že v ich krajine budete poskytovať služby. Ak chce táto krajina uplatniť určité požiadavky, musí mať na to oprávnené dôvody.

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tieto služby sa budú vždy zdaňovať v domovskej krajine zákazníka. Pokiaľ ide o nezdaniteľné osoby, je to miesto, kde je osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. V prípade obchodných klientov je to krajina, v ktorej má podnik sídlo alebo stálu prevádzkareň, kde sú tomuto subjektu poskytované služby.

Napriek tejto zásade nemôžete automaticky predpokladať, že služby môžete poskytovať bez toho, aby ste založili spoločnosť v danom štáte. To, či služby môžete poskytovať alebo nie, bude závisieť predovšetkým od toho, ako často, ako dlho a ako pravidelne ich chcete poskytovať.

Odlišné pravidlá môžu platiť pre niektoré odvetvia, napríklad:

  • finančné služby,
  • služby zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu vykonávať iba členovia regulovanej profesie v oblasti zdravotníctva,
  • súkromné bezpečnostné služby,
  • prevádzka hazardných hier,
  • notárske služby,
  • služby agentúr na sprostredkovanie dočasnej práce,
  • telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať vašu spoločnosť v inej krajine EÚ, budete musieť dodržať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa zápisu do obchodného registra/registrácie dcérskej spoločnosti, pobočky a zastúpenia, ako aj väčšinu právnych predpisov tejto krajiny týkajúcich sa začatia podnikania (vrátane uznávania odborných kvalifikácií a žiadostí o potrebné povolenia).

Podrobnejšie informácie, ako postupovať vo vašom prípade vám poskytne jednotné kontaktné miesto v krajine, v ktorej chcete služby poskytovať.

Jednotné kontaktné miesta poskytujú informácie v úradnom jazyku danej krajiny. Mnohé však poskytujú informácie aj v iných jazykoch. Úroveň informácií a služieb poskytovaných kontaktnými miestami sa môže líšiť.

Zdroj: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_sk.htm

Share this: