Obchod v rámci EÚ

Categories Európa, Export, ImportPosted on

Ako podnik obchodujúci v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Turecka máte právo slobodne vyvážať a dovážať tovar. Znamená to, že členské štáty nemôžu žiadnym spôsobom obmedzovať množstvo dovážaného a vyvážaného tovaru, ani obchodovanie s ním.

Právo na voľný obchod tiež zahŕňa právo na voľný tranzit cez územie EÚ. Po tom, čo sa výrobok, hoci aj mimoeurópskej produkcie, dostane do EÚ, môže sa voľne prepravovať na celom jej území.

Harmonizované pravidlá

Ak sú vaše výrobky v súlade s harmonizovanými pravidlami, môžu voľne obiehať v rámci EÚ. Znamená to, že nemôžu byť zavedené žiadne obmedzenia, ako napríklad obmedzenie týkajúce sa množstva predaných výrobkov. Harmonizované pravidlá EÚ sú založené na súbore podmienok zameraných na ochranu spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia.

Neharmonizované pravidlá

Ak vaše výrobky nepodliehajú harmonizovaným pravidlám EÚ, môžu podliehať vnútroštátnym pravidlám. V takom prípade stále môžete využívať voľný pohyb tovaru na základe zásady vzájomného uznávania (právo voľne vyvážať a dovážať výrobky v rámci EÚ).

Obmedzenia na základe vnútroštátnych predpisov

Stále je možné uložiť obmedzenia na výrobky, ak by boli v rozpore s verejným záujmom – najmä z dôvodu ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, životného prostredia, verejnej bezpečnosti alebo morálky. Vlády musia preukázať, že takéto obmedzenia voľného pohybu sú odôvodnené a primerané, napr. predbežné autorizačné postupy pre určité výrobky, ktoré predstavujú skutočné riziko pre ľudské zdravie.

Právo na voľný tranzit

Právo na voľný obchod tiež zahŕňa právo na voľný tranzit cez územie EÚ, EHP a Turecka. Po tom, čo sa výrobok, hoci aj mimoeurópskej produkcie, dostane do EÚ, môže sa voľne prepravovať na celom jej území.

Zdroj: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/index_sk.htm

Share this: