Komplementárne využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Európskeho fondu pre strategické investície

Categories EurópaPosted on

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Z EŠIF sa môžu financovať projekty prostredníctvom grantov a finančných nástrojov a sú súčasťou programov realizovaných riadiacimi orgánmi v členských štátoch.

Existuje päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF):

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
  • Európsky sociálny fond (ESF)
  • Kohézny fond (KF)
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
  • Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Tieto fondy majú spoločný právny rámec (nariadenie o spoločných ustanoveniach), zároveň sa na ne však vzťahujú nariadenia pre jednotlivé fondy. EŠIF významne prispievajú k cieľu EÚ dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V období rokov 2014 – 2020 sa plánujú investície vo výške 454 miliárd EUR do 500 programov zameraných na strategické oblasti, ktoré podporujú rast, a to najmä v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, podpory MSP, nízkouhlíkového hospodárstva a informačných a komunikačných technológií.

Podpora z EŠIF sa čerpá prostredníctvom vnútroštátne spolufinancovaných viacročných programov, ktoré schvaľuje Komisia a vykonávajú ich členské štáty a ich regióny v rámci zdieľaného hospodárenia. Miestne orgány sú zodpovedné za výber, realizáciu a monitorovanie projektov podporovaných z EŠIF. Reformovaný rámec EŠIF na roky 2014 – 2020 zahŕňa rozšírenie využívania finančných nástrojov namiesto toho, aby sa využívali iba granty.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

EFSI poskytuje nástroje rizikového financovania (žiadne granty) prostredníctvom Európskej investičnej banky, ktoré sa nezakladajú na žiadnych geografických alebo sektorových kvótach, ale na dopyte na trhu po investičnom financovaní.

Európsky fond pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) predstavuje prvý pilier Investičného plánu pre Európu. Európska komisia a Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) zriadili EFSI s cieľom pomôcť pri prekonávaní nedostatku investícií v EÚ, a to prostredníctvom mobilizácie súkromného financovania strategických investícií. Podporou z EFSI skupina EIB poskytuje financovanie ekonomicky a technicky životaschopným projektom vrátane projektov s vyšším rizikovým profilom, než majú bežné aktivity EIB. Dôraz sa kladie na nasledujúce kľúčové sektory: i) doprava, energetika a digitálne hospodárstvo, ii) životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, iii) ľudský kapitál, kultúra a zdravie, iv) výskum, vývoj a inovácie a v) pomoc pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Prostredníctvom EFSI možno financovať investičné platformy s cieľom nasmerovať finančný príspevok na viaceré investičné projekty s tematickým alebo geografickým zameraním, ako aj operácie s národnými podpornými bankami (NPB).

Komplementárne využívanie EFSI A EŠIF

EŠIF a EFSI môžu vzájomným dopĺňaním a mobilizovaním čo najväčšieho počtu súkromných finančných prostriedkov zmobilizovať dodatočné investície. Tieto fondy boli navrhnuté rozdielnym spôsobom, ale vzájomne sa dopĺňajú z hľadiska účelu, formy a legislatívneho rámca. Navzájom sa posilňujú. Môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi v závislosti od predmetnej investície. Kombinácia EŠIF s EFSI môže byť obzvlášť zaujímavá v niektorých krajinách alebo odvetviach, kde EŠIF ponúkajú široké možnosti a kde zatiaľ samotný EFSI nebol v plnej miere mobilizovaný. Akýkoľvek projekt, ktorý je ekonomicky a technicky životaschopný, má potenciál pozitívne prispievať k rastu a zamestnanosti v EÚ a je v súlade s politikami EÚ, môže byť oprávnený na financovanie z EFSI a EŠIF.

Kde môžu navrhovatelia projektov získať pomoc pri formovaní svojich návrhov?

Navrhovatelia projektov by mali plne využiť Európske centrum investičného poradenstva, ktoré je vstupnou bránou pre investičné poradenstvo a technickú a administratívnu podporu. Centrum, navrhnuté spoločne Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, pomáha verejným orgánom a navrhovateľom projektov identifikovať, uprednostňovať, pripravovať a implementovať strategické projekty a efektívnejšie využívať finančné prostriedky EÚ, a to prostredníctvom mobilizácie súkromného kapitálu. Súčasťou tohto jednotného kontaktného miesta je „fi-compass“ poradenská služba pre finančné nástroje EŠIF. Okrem toho Európsky portál investičných projektov (EIPP) je nový webový portál umožňujúci navrhovateľom projektu so sídlom v EÚ z verejného či súkromného sektora oslovovať potenciálnych investorov na celom svete. Hostiteľom tohto portálu, ktorý vznikol na základe požiadavky investorov sústrediť viaceré potenciálne investičné príležitosti EÚ v rámci centrálnej platformy, je Európska komisia.

 

Zdroj: Európska komisia

Share this: