Minimálna mzda pre vodičov nákladných automobilov v Nemecku a vo Francúzsku

Categories Európa, ExportPosted on

Európska komisia (Komisia) podniká právne kroky proti systematickému uplatňovaniu francúzskej a nemeckej právnej úpravy minimálnej mzdy v odvetví dopravy.

Kým Komisia plne podporuje zásadu minimálnej mzdy, domnieva sa, že systematické uplatňovanie legislatívy minimálnej mzdy zo strany Francúzska a Nemecka, pre všetky dopravné operácie dotýkajúce sa ich územia, obmedzuje neprimeraným spôsobom voľný pohyb služieb a voľný pohyb tovaru.

Po výmene informácií s francúzskymi orgánmi a dôkladnom právnom posúdení použiteľného francúzskeho práva, ktoré má platiť od 1. júla 2016, sa Komisia rozhodla zaslať výzvu do Francúzska, čo predstavuje prvý krok v konaní o porušení pravidiel EÚ.

Okrem toho sa Komisia rozhodla zaslať doplňujúcu výzvu nemeckým orgánom. Predchádzalo tomu začatie konania pre porušenie práva v máji 2015 a následné rozsiahle rozhovory s nemeckými úradmi s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie. Avšak ani odpoveď nemeckých orgánov na výzvu a ani následná diskusia nerozptýlili obavy Komisie.

V oboch prípadoch sa Komisia domnieva, že právna úprava o minimálnej mzde na určité medzinárodné prepravné operácie, ktoré majú iba okrajový dopad na území hostiteľského členského štátu, nemôže byť odôvodnená, pretože vytvára neúmerné administratívne prekážky, ktoré bránia správnemu fungovaniu vnútorného trhu. Komisia sa domnieva, že je potrebné prijať ďalšie primerané opatrenia na zaistenie sociálnej ochrany zamestnancov a pre zaistenie nerušenej hospodárskej súťaže a zároveň umožňuje voľný pohyb služieb a tovaru.

Francúzske a nemecké orgány majú dva mesiace pre odpoveď na tvrdenia Komisie zo 16. júna 2016.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2101_en.htm

Share this: