Podanie žiadosti o financovanie z programu Horizont 2020

Categories Európa, Príležitosti / TendrePosted on

Malé a stredné podniky so sídlom v EÚ alebo so sídlom v krajine pridruženej k programu Horizont 2020, môžu teraz získať financovanie zo strany EÚ a podporu pre inovačné projekty, ktoré im pomôžu rásť a rozšíriť svoje aktivity do ďalších krajín v Európe i mimo nej. Nasledujúci text má len informačný charakter a opisuje postup, ako sa uchádzať o financovanie z fondov Horizont 2020.

Nájdenie výzvy

Horizont 2020 ponúka širokú škálu možností financovania výskumných a inovačných aktivít, prostredníctvom výziev na predloženie návrhov, ktoré sú stanovené v pracovnom programe Horizont 2020. Informácie o výzvach nájdete na Portáli účastníkov (the Participant Portal).

Nájsť partnerov alebo sa uchádzať ako jednotlivec

a) Kto môže žiadať o financovanie?

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (napr. akákoľvek spoločnosť, veľká alebo malá, výskumné organizácie, univerzity, mimovládne organizácie, atď.) bez ohľadu na ich sídlo alebo bydlisko. Žiadateľ musí mať prevádzkovú a finančnú životaschopnosť vykonávať navrhované výskumné úlohy.

b) Je to pre vás?

Aby ste presne zistili, či máte nárok na financovanie, skontrolujte špecifický pracovný program alebo výzvu na predloženie návrhov / ponúk.

c) Multi-účastník alebo jednotlivý subjekt?

Väčšina tém H2020 podporuje spoluprácu pri výskumných projektoch, kde aspoň tri organizácie z rôznych krajín vytvoria konzorcium. Avšak, existuje viacero príležitostí aj pre jednotlivé subjekty:

  • Výskumné granty Európskej rady pre výskum (ERC) – podpora hraničného výskumu jednotlivými výskumníkmi a tímami.
  • Akcie Marie Sklodowska-Curie – podpora mobility výskumníkov. Okrem finančných prostriedkov na výskum, majú vedci možnosť získať skúsenosti v zahraničí, aj v súkromnom sektore a dokončiť svoje školenie so získaním kompetencií, užitočných pre ich kariéru.
  • Nástroj pre MSP – podporuje tak jednotlivé malé a stredné podniky, ako aj skupiny malých a stredných podnikov, ktoré majú medzinárodné ambície, rozhodli sa uskutočniť silné a inovatívne podnikateľské nápady a zvíťaziť na trhu.

d) Nájdenie partnerov

Existuje celý rad služieb pre vyhľadanie partnerov ako je NCP, CORDIS a ďalšie subjekty, ktoré poskytujú poradenstvo.

Registrovanie organizácie

Ak sa chcete podieľať na návrhoch projektov, vaša organizácia musí byť zaregistrovaná. Či je vaša organizácia už zaregistrovaná, je možné skontrolovať na Portáli účastníkov na stránke Register príjemcov. Ak je váš návrh úspešný a už ste dostali oznámenie, že návrh je vybraný na financovanie, bude tiež potrebné vedieť o:

  • kontrole vykonávanej na základe informácií, ktoré poskytujete v registrácii (overovanie),
  • vymenovaní zástupcu (LEAR),
  • kontrole, ktorá môžu byť vykonaná na overenie finančnej životaschopnosti vašej organizácie.

Predloženie návrhov

Návrhy musia byť podané elektronicky, cestou systému elektronického podania prostredníctvom Portálu účastníka. Prístup do systému elektronického podania je k dispozícii po výbere témy a typu akcie výzvy.

Návrhy musia byť vytvorené a predložené zástupcom / kontaktnou osobou koordinačnej organizácie. Určité typy akcií sa líšia od tejto normy, napríklad v návrhoch pre akcie Európskej rady pre výskum sa vedenia návrhu ujíma individuálny výskumný pracovník (alebo hlavný výskumník).

Systém elektronického podania je on-line sprievodca, ktorý vás krok za krokom bude viesť pri príprave návrhu. Samotný návrh pozostáva z 2 hlavných častí: administratívny formulár (štruktúrované informácie o základných administratívnych údajoch, vyhlásenie partnerov, organizácií a kontaktných osôb, atď.) a technickej prílohy, ktorá obsahuje podrobný opis plánovaného výskumného a inovačného projektu a načrtnutie pracovných blokov, nákladov atď.

Ďalšie povinné alebo nepovinné prílohy (napr. podporné dokumenty o otázkach etiky) môžu byť požadované výzvou na danú tému tak, ako je to uvedené v systéme podávania návrhov.

SMEinstrument_flowchartZdroj:  ec.europa.eu, Participant Portal

Share this: