Programy financovania z EÚ

Categories Európa, FinanciePosted on

Aké možnosti financovania z  EÚ existujú?

Priame finančné príspevky Európskej komisie alebo jej výkonných agentúr na projekty s osobitným zameraním (životné prostredie, výskum, odborná príprava atď.). Viac tu …

Nepriame financovanie, ktoré riadia vnútroštátne orgány alebo miestni sprostredkovatelia. Viac tu … 

Aké sú podmienky?

Granty, ktoré poskytuje priamo Komisia:

– slúžia ako doplnkové financovanie, t.j. EÚ nefinancuje projekty v 100 % výške;

 

– majú pomôcť zabezpečiť finančnú rovnováhu projektov a nemôžu priniesť príjemcovi grantu zisk;

 

– sa nemôžu prideliť retroaktívne na už dokončené projekty;

 

– sa prideľujú na základe princípu „jeden grant na jeden projekt”.

Kto môže požiadať o financovanie?

Podniky alebo súvisiace organizácie (podnikateľské združenia, poskytovatelia podpory pre podnikateľov, konzultanti atď.) realizujúce projekty, ktoré rozširujú záujmy EÚ alebo prispievajú k uskutočňovaniu programu alebo politiky EÚ.

Šancu uspieť majú dobre premyslené projekty s cezhraničným charakterom a pridanou hodnotou.

Podrobné podmienky sú uvedené vo výzve na predkladanie návrhov.

Ako podať žiadosť?

Výzvy na predkladanie návrhov sa zvyčajne uverejňujú na webovej lokalite príslušného generálneho riaditeľstva alebo výkonnej agentúry Komisie. Rovnako môžu byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C.

Zdroj: europa.eu

Share this: