90 % celosvetového hospodárskeho rastu sa bude tvoriť mimo Európy

Categories Európa, Export, Svet, TrhyPosted on

Očakáva sa, že približne 90 % celosvetového hospodárskeho rastu v najbližších 10 až 15 rokoch sa bude tvoriť mimo Európy. Hospodárske oživenie sa bude musieť konsolidovať prostredníctvom silnejších väzieb s novými centrami globálneho rastu. Keď bol domáci dopyt EÚ slabý, obchod zmiernil recesiu prostredníctvom nasmerovania dopytu od rastúcich ekonomík späť do Európy. Obchod bude dokonca ešte významnejším zdrojom rastu v budúcnosti.

Predaj do zahraničia sa stáva čoraz významnejším zdrojom pracovných miest pre Európanov. Vďaka vývozu mimo Európskej únie existuje v súčasnosti viac než 30 miliónov pracovných miest (o dve tretiny viac ako pred 15 rokmi), čo znamená, že vývoz teraz podporuje takmer jednu sedminu pracovných miest v Európe. Tieto pracovné miesta si vyžadujú vysokokvalifikovaný personál s nadpriemernými platmi. Sú rozmiestnené vo všetkých členských štátoch EÚ a priamo aj nepriamo spojené s vývozom mimo EÚ. 200 000 pracovných miest v Poľsku, 140 000 v Taliansku a 130 000 v Spojenom kráľovstve je napríklad prepojených s nemeckým vývozom mimo EÚ. Francúzsky vývoz mimo EÚ podporuje 150 000 pracovných miest v Nemecku, 50 000 v Španielsku a 30 000 v Belgicku. Prínosy plynúce z obchodu tak zasahujú oveľa väčší priestor, ako si väčšinou uvedomujeme.

Vývoz podporuje aj európske malé a stredné podniky (MSP). Vyše 600 000 MSP, ktoré zamestnávajú viac ako 6 miliónov ľudí, priamo vyváža tovar mimo EÚ, čo predstavuje tretinu vývozu EÚ. Medzinárodná angažovanosť týchto podnikov posilňuje ich konkurencieschopnosť a umožňuje im diverzifikáciu trhov. Mnohé ďalšie MSP vyvážajú služby alebo vyvážajú nepriamo ako dodávatelia iných väčších spoločností. Čoraz viac MSP má ambície vyvážať v budúcnosti, keďže vývoz býva často najrýchlejším spôsobom na dosiahnutie rastu a vytvorenie nových pracovných miest. Vývozné príležitosti majú kľúčový význam pre odvetvia, ktoré prechádzajú štrukturálnymi zmenami, napr. pre agropotravinárske odvetvie. Progresívne reformy v spoločnej poľnohospodárskej politike umožnili poľnohospodárskemu odvetviu, aby sa stalo viac trhovo orientované, medzinárodne konkurencieschopné a aby reagovalo na nové trhové príležitosti.

Zdroj:

Trade for All – Towards a more responsible trade and investment policy

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154150.pdf

Share this: