Základný kameň úspešného podnikania

Categories Odporúčané článkyPosted on

Čo je plánovanie? Nie je to nič zložité. Spísanie našich cieľov na papier, pričom si uvedieme aj spôsob ako chceme ciele dosiahnuť.

Každá firma má stanovené vlastné ciele. Každá úspešná firma si stanovuje aj finančné ciele. Zostavuje si vlastný finančný plán. Podnikáme predsa preto, aby sme dosiahli zisk a rast našej firmy.

Ako si zostaviť finančný plán?

Pri tvorbe finančného plánu sa musíme odraziť od “niečoho”. Spravíme si analýzu nášho podnikania. Zistíme, v akej sme kondícií, koľko máme peňazí k dispozícií, aká je naša zadlženosť, likvidita, aké sú naše záväzky, pohľadávky… Zistíme naše silné ale aj slabé stránky. Identifikujeme riziká ale aj príležitosti.

Následne si môžeme sformulovať naše ciele. A to buď všeobecné, napríklad rast trhovej hodnoty. Alebo konkrétne, napríklad nárast objemu tržieb o 5 percent, výnosnosť projektu na úrovni 15 percent a podobne. Je len na nás, aké ciele si stanovíme. No keď chceme výsledky, stanovujme si konkrétne ciele.

Ďalším krokom pri tvorbe finančného plánu je stratégia. Predstavuje určenie cesty ktorou pôjdeme, aby sme dosiahli stanovené ciele. Určíme konkrétne postupy, opatrenia, činnosti, ktoré budeme vykonávať.

Teraz môžeme vypracovať finančný plán. A to:

  • dlhodobý – spravidla na obdobie dlhšie ako 5 rokov. Tento plán sa zameriava na vybrané oblasti podnikania. Napríklad na projekty, investície a podobne.
  • krátkodobý – spravidla na obdobie od 1 do 5 rokov. Je konkrétnejší. Jeho cieľom je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku, schopnosť uhrádzať včas vlastné záväzky. Zameriava sa na rentabilitu firmy, plánovanie finančnej bilancie, cash-flow a rozdelenie zisku.
  • operatívny – spravidla do 1 roka. Ide o presné aktivity, ktoré je potrebné vykonávať na dennej, mesačnej, kvartálnej báze aby firma splnila stanovené ciele.

Dlhodobý plán je základom pre krátkodobý plán. Ten je zase podkladom pre operatívny plán. Takto si firma stanoví konkrétne ciele a činnosti až na ten najnižší článok vo svojom riadení.

Teraz prichádza fáza implementácie plánu. Inými slovami, uvedieme plán do praxe, začneme ho realizovať. Stanovujeme úlohy buď pre seba alebo inú zodpovednú osobu.

Plánovací proces končí hodnotením nášho finančného plánu. Vyhodnocujeme hlásenia o realizácií plánu, prípadne ich upravujeme. Vidíme, ako sa jednotlivé úlohy plnia a vieme zistiť, čo sa podarilo. Plán je potrebné kontrolovať na všetkých stupňoch. Teda od najnižšej až po najvyššiu. Prípadné odchýlky analyzovať, poučiť sa z nich.

Tajomstvo podnikania spočíva v príprave, v zodpovednom plánovaní. Ako povedal Johann Wolfgang Goethe: “Myslieť je ľahké. Robiť je ťažké. Robiť tak, ako aj myslíme je najťažšie.”

Zdroj: Finančná akadémia

Share this: