Ako dosiahnúť zisk v podnikaní

Categories Odporúčané článkyPosted on

V článku Základný kameň úspešného podnikania sme sa venovali téme plánovania, zostavenia si finančného plánu. Dozvedeli sme sa ako postupovať a na čo sa zamerať.

Súčasťou každého úspešného finančného plánu je aj súbor podplánov. V dnešnom článku sa detailnejšie pozrieme na plán zisku.

Skôr ako začneme si zadefinujme pojem zisk. V slovníku finančnej gramotnosti sa uvádza: “Zisk predstavuje kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi podniku.”

Ďalej sa dočítame: “Náklady predstavujú spotrebu živej a zhmotnenej práce na tvorbu podnikových výkonov za stanovený čas. Vyjadrujú sa v peniazoch. Výnosy predstavujú výkony podniku, vyjadrené sú v peniazoch. Poznáme výnosy od odberateľov a vnútropodnikové výnosy.”

Plán zisku pozostáva z dvoch častí, nákladov a výnosov.

Aké náklady, výnosy môžeme v podniku očakávať? Existujúce firmy môžu pri zostavovaní plánu zisku využívať údaje z účtovníctva. Začínajúca firma môže využiť účtovnú osnovu. Plánovaniu zisku je potrebné venovať dostatok času a sústredenia.

Väčšina spoločností má náklady na pracovnú silu, spotrebovanú energiu, nákup tovarov a služieb, rôzne finančné náklady (poplatky v bankách za vedenie účtu, úroky z úverov, lízingov, kurzové rozdiely a podobne), dane a poplatky.

Výnosy najčastejšie dosiahneme z predaja našich výrobkov a služieb. Táto skupina výnosov je najpodstatnejšia a zároveň najväčšia. Firma môže mať výnosy aj z predaja nepotrebného majetku, prípadne finančné výnosy (výnosy z cenných papierov, úroky, kurzové zisky a podobne), vnútropodnikové výnosy.

Náklady a výnosy delíme na bežnú a finančnú činnosť.

Pokiaľ sme si spísali náklady a výnosy našej firmy na papier, rozdeľme ich podľa činností. Bežná činnosť predstavuje tie náklady a výnosy, ktoré súvisia s našou produkciou. Napríklad mzdové náklady, zaplatené odvody, zaplatené faktúry za energie, nákup surovín na výrobu výrobkov, výnosy z predaja našich tovarov a služieb a podobne.

Finančná činnosť zahŕňa zaplatené úroky, poplatky v bankách, prípadne prijaté úroky, vrátené poplatky z bánk a podobne. Náklady a výnosy z finančnej činnosti sa viažu na konkrétny finančný produkt od finančnej spoločnosti.

Teraz máme k dispozícií prehľad našich nákladov a výnosov v členení podľa bežnej a finančnej činnosti. Porovnajte náklady z bežnej činnosti s výnosmi z bežnej činnosti. Aký výsledok ste dosiahli? Ste v pluse alebo v mínuse?

Teraz porovnajte náklady z finančnej činnosti s výnosmi z finančnej činnosti. Aký výsledok ste dosiahli?

A nezabudnite zrátať bežnú činnosť a finančnú činnosť. Toto zrátanie Vám ukáže konečný výsledok Vášho plánovaného hospodárenia. Plánujete zisk alebo stratu?

Cieľom podnikania je dosahovanie zisku. Držte preto Vaše náklady na optimálnej úrovni a robte všetko pre to, aby ste maximalizovali Vaše výnosy. Nech rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je čo najvyšší.

Share this: