Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti (promo článok)

Categories Export, Financie, ImportPosted on

V súčasnej dobe nemôže žiadny z členov  štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorá sa snaží uspieť na domácom a zahraničnom trhu vylúčiť, že niektoré z rozhodnutí sa môže v blízkej  alebo vzdialenej budúcnosti ukázať ako chybné.  Z tohto pohľadu majú rozhodnutia riadiacich osôb stále komplexnejší dopad.

Aj keď sa snažíte postupovať v najlepšom záujme spoločnosti, pre ktorú pracujete, žaloby proti členom štatutárnych orgánov  sa stávajú bežnou praxou i v našom slovenskom prostredí. Akcionári si stále viac uvedomujú svoje práva a častejšie si ich uplatňujú  v rámci súdnych sporov.

Pri porušení právnych povinností však veľkosť spoločnosti nie je podstatná.

V prípade insolvencie alebo úpadku spoločnosti sú insolvenční správcovia  a veritelia ako prví, kto hodnotí fungovanie predošlého manažmentu  a pravdepodobnosť žaloby je viac než veľká.

Keď riadite akúkoľvek spoločnosť, dôsledky Vašich rozhodnutí sa nemusia ukázať  okamžite. Ako člen štatutárnych orgánov spoločnosti ba ste mali vykonávať vaše rozhodnutia  bez obáv o svoj osobný majetok. Počas prijímania pre spoločnosť dôležitých rozhodnutí Vás obava z ich následkov môže aj v tomto ohľade viac než limitovať.

Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov poskytuje poistnú ochranu v prípade nárokov za porušenie povinností nielen pred nárokmi tretích osôb ale aj pred nárokmi spoločnosti, pre ktorú pracujete. Tento historicky vytvorený poistný produkt v USA následne prichádza do Európy a v súčasnej dobe sa stáva fakticky nevyhnutnosťou  pre zdravé  a zaistené fungovanie spoločností.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov spoločnosti  / jedná sa predovšetkým o členov predstavenstva, dozornej rady, členov správnej rady, konateľov , prokuristov, vedúcich zamestnancov spoločnosti v kontrolne alebo riadiacej funkcii … / je štandardným poistným produktom, ktorý kryje zodpovednosť  týchto osôb z výkonu ich funkcie pre prípad uplatnenia si nároku na náhradu škody. Tento poistný produkt tak predstavuje jeden z mála existujúcich a účinných nástrojov pre ochranu spoločností ako aj zároveň ochranu osobného majetku osôb vo vedení spoločností.

Vaša zodpovednosť je :

  • Neobmedzená , zodpovedáte za spôsobenú škodu celým svojim osobným majetkom
  • Objektívna, zodpovedáte za škodu bez ohľadu na vaše zavinenie, dôkazné bremeno je tak na členovi štatutárneho orgánu spoločnosti
  • Solidárna, všetci členovia štatutárneho orgánu spoločnosti zodpovedajú za vzniknutú škodu spoločne a nerozdielne

Na čo sa teda poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov vzťahuje?

  • Náklady na úhradu oprávneného nároku finančnej škody
  • Náklady právneho zastupovania
  • Náklady na šetrenie udalosti
  • Náklady na očistenie dobrého mena
  • Retroaktívne krytie pre porušenie povinností pred počiatkom poistenia

A ročné poistné ? Je zatiaľ výrazne nižšie, ako si myslíte! V prípade Vášho záujmu sa obráťte na nás a my Vás príjemne prekvapíme IMG, spol. s.r.o  /hradicky @img.sk/ www.img.sk

Share this: