Ako si naplánovať budúcnosť

Categories FinanciePosted on

Téme plánovania sme sa začali venovať článkom Tajomstvo prosperujúceho podnikania. Ukázali sme si, ako si zostaviť finančný plán. Vieme aj to, že každý úspešný finančný plán pozostáva zo súborov podplánov. V článku Ako dosiahnuť zisk v podnikaní sme sa pozreli na prvý podplán – plán zisku. Témou dnešného článku je druhý podplán – plán bilancie.

Finančná bilancia poskytuje prehľad o finančnej situácií podniku, o štruktúre majetku a peňazí. Zjednodušene ju môžeme rozdeliť na stranu aktív a stranu pasív. Každá finančná bilancia obsahuje stavové veličiny. Inými slovami, vyjadruje stav majetku a peňazí firmy k určitému dátumu (najčastejšie k 31.12.)

Finančná bilancia pozostáva zo strany aktív a strany pasív.

Vo finančnej bilancii si firma naplánuje aktíva, aký majetok kúpi. Napríklad nákup novej výrobnej linky, nákup automobilov, nákup know-how, investície do iného podniku, do cenných papierov, potrebné zásoby na zabezpečenie výroby, množstvo peňazí na bežnom účte, v pokladni, aké ceniny potrebujeme nakúpiť a podobne.

Na strane pasív si naplánujeme ako to celé zaplatíme. Napríklad dlhodobé alebo krátkodobé úvery, koľko prispejeme do príslušných fondov, ako naložíme s nerozdeleným ziskom, prípadne môžeme si naplánovať aj navýšenie alebo zníženie základného imania a podobne.

Ako šablónu na plánovanie môžeme využiť súvahu. Zjednodušme si ju podľa toho, aké položky v pláne chceme mať. Dôležitá je rovnosť strany aktív so stranou pasív.

Zjednodušená bilancia môže vyzerať takto:

Strana aktív:

 • Nehmotný investičný majetok (know-how, softvér…)
 • Hmotný investičný majetok (budovy, pozemky…)
 • Finančné investície (podiely vo firmách, cenné papiere…)
 • Zásoby (materiál, polotovary…)
 • Pohľadávky (voči zamestnancom, odberateľom, štátu…)
 • Finančný majetok (pokladňa, bežný účet, ceniny…)

Strana pasív:

 • Základné imanie (navýšenie, zníženie)
 • Fondy (fond zo zisku, kapitálový fond)
 • Nerozdelený zisk (naplánujeme jeho výšku, prípadne použitie)
 • Záväzky (voči zamestnancom, dodávateľom, štátu…)
 • Bankové úvery (dlhodobé, krátkodobé)

Ako povedal Antoine de Saint-Exupéry: “Cieľ bez plánu je iba prianím.” A cieľom každého podnikateľa je prosperujúce podnikanie. Naplánujte si ho spolu s nami.

Share this: