Ako rozdeliť zisk z podnikania

Categories FinanciePosted on

V dnešnom článku ukončíme cyklus zameraný na prosperujúce podnikanie. Dozvedeli sme sa, čo je základom úspešného podnikania (Tajomstvo prosperujúceho podnikania), ako si zostaviť plán zisku (Ako dosiahnuť zisk v podnikaní), plán bilancie (Ako si naplánovať budúcnosť), plán cash-flow (Ako zabezpečiť prosperitu firmy riadením peňazí). Dnes sa naučíme ako si rozdeliť zisk, ktorý sme dosiahli v podnikaní.

Vieme, že zisk predstavuje kladný rozdiel medzi celkovými nákladmi a celkovými výnosmi. Poznáme zisk pred zdanením, tzv. EBT (Earnings before Taxes). Nás bude zaujímať čistý zisk, tzv. EAT (Earnings after Taxes). Teda zisk po zaplatení dane z príjmov, ktorý je určený na ďalšie použitie v rámci firmy.

Ako s takým ziskom naložiť?

Každá firma vytvára fondy. Niektoré zo zákona a niektoré dobrovoľne. S fondami súvisia aj príspevky, ktoré sú povinné, legislatívne určené, prípadne dobrovoľné, určené v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine. Našou prvou možnosťou prípadne povinnosťou je príspevok do fondov. Napríklad Zákonný rezervný fond, Kapitálové fondy, Sociálny fond, Ostatné fondy.

Ďalšou možnosťou je vyplatenie dividend alebo tantiémov. Či sa budú tieto položky vyplácať, tak to záleží od rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Dividenda predstavuje podiel akcionára alebo akcionárov na zisku spoločnosti. Je určená buď pevnou sumou alebo percentom. Tantiémy predstavujú odmenu pre členov predstavenstva firmy.

Poslednou možnosťou je vytvorenie nerozdeleného zisku. Teda takého zisku, ktorý aktuálne nevieme použiť. Nerozdelený zisk predstavuje súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za predchádzajúce obdobia. Takýto zisk spoločnosť aktuálne nepoužila, resp. nevie použiť. Ide o rezervu, ktorú vieme využiť v budúcnosti. Napríklad na zaujímavú investičnú príležitosť alebo na vykrytie prípadnej straty.

Každé podnikanie má dobré a menej dobré obdobia. No každé podnikanie je založené na dosahovaní zisku. Ako povedal Sheldon Adelson: “Nepodnikám preto, aby som zarobil peniaze iným ľuďom. Podnikám preto, aby som zarobil peniaze pre seba.”

Share this: