Odmietol Vám bankomat vydať hotovosť?

Categories Financie, Odporúčané článkyPosted on

Od 01.08.2016 začal úrad vlády s povinnou aktiváciou elektronických schránok na doručovanie pre právnické osoby.

V rámci elektronizácie verejnej správy sa osobám zriaďujú elektronické schránky. Schránkami zriadenými PO sú oprávnení disponovať členovia jej štatutárneho orgánu. Majiteľ schránky môže oprávniť na disponovanie aj inú osobu. Oprávnenie na prístup pre ďalšiu osobu je možné podať elektronicky prostredníctvom schránky, alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa schránky.

Pred využívaním schránky na prijímanie úradných dokumentov je potrebná jej aktivácia. Schránky PO sa aktivujú automaticky a to prvým prihlásením, najneskôr však 01.01.2017. To znamená, že ak si PO neželá, aby bola aktivovaná skôr, v období od 01.08.2016 do 01.01.2017 sa do schránky nesmie prihlásiť.

Elektronické doručovanie do schránky bude mať rovnaké účinky ako doručovanie v listinnej podobe. Napríklad pokuta za dopravný priestupok na základe „objektívnej zodpovednosti“, bude doručená vašej firme do elektronickej schránky. Ak sa o tom nedozviete, nezaplatíte, príslušný orgán v prípade nezaplatenia pokuty, môže začať exekúciu, pričom upovedomenie o jej začatí, vám takisto doručí elektronicky do schránky a ak nebudete reagovať firemný účet exekútor zablokuje.

Do schránky sa prihlasuje cez portál www.slovensko.sk prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID kartu), o ktorý je možné požiadať na ktoromkoľvek OR PZ. K tomu je potrebné nahlásiť bezpečnostný osobný kód (BOK), vlastniť čítačku kariet a mať inštalovaný príslušný softvér.

Systém Vám ponúkne na výber možnosti podľa toho, v akom postavení budete po prihlásení konať (FO – občan, FO – podnikateľ, štatutárny orgán PO, alebo ako osoba oprávnená majiteľom schránky).

Zahraničná osoba, ktorá je štatutárnym orgánom PO môže so schránkou nakladať dvoma spôsobmi:

  1. Štatutár – FO, potrebuje mať vydaný doklad o pobyte pre cudzincov, ktorého súčasťou je elektronický čip (tzv. eDoPP karta) a tiež musí splniť ostatné vyššie uvedené náležitosti s tým rozdielom, že smeruje požiadavky na cudzineckú políciu.
  1. PO, ktorá je majiteľom schránky, môže udeliť oprávnenie FO (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom).

bnt Ɩ attorneys-at-law

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: