Európska komisia predstavila štúdiu o vplyve budúcich obchodných dohôd na odvetvie poľnohospodárstva

Categories Európa, Export, Import, TrhyPosted on

Ekonomická štúdia prináša cenné informácie o možných vplyvoch budúcich obchodných dohôd a potvrdila správnosť prístupu EÚ, pokiaľ ide o systematickú ochranu ohrozených odvetví.

Štúdia ilustruje potenciál poľnohospodárskych výrobkov z EÚ na svetovom trhu, ale zároveň ukazuje aj zraniteľnosť určitých odvetví poľnohospodárstva. Vďaka podrobným znalostiam o potenciálnych účinkoch bude môcť Komisia počas rokovaní robiť informované rozhodnutia.

Obmedzenia dostupných metód znemožňujú podrobnejšiu analýzu úplného rozsahu poľnohospodárskych výrobkov. Nebolo možné podrobne vyčísliť možné prínosy v prípade dôležitých výrobkov, ktoré majú významný vývozný potenciál, ako je napríklad víno, olivový olej a spracované potraviny vo všeobecnosti (tvoria 70 % hodnoty vývozu agropotravinárskeho priemyslu EÚ), ani prínosy vyplývajúce z lepšej ochrany zemepisných označení.

Štúdia sa zameriava výlučne na účinky vyvolané recipročnou liberalizáciou dovozných ciel medzi EÚ a príslušnými obchodnými partnermi bez prihliadnutia na iné ustanovenia s ekonomickým účinkom (napr. obmedzenie necolných opatrení, najmä sanitárnych a fytosanitárnych opatrení). Mimo jej rámca je aj vplyv opatrení, ktoré EÚ prijíma na ochranu ohrozených odvetví v obchodných dohodách, ako je napríklad systematické využívanie obmedzených colných kvót.

Štúdia ako taká nepredstavuje prognózu ani odhad, ale je vysoko teoretickým hodnotením možných výsledkov úspešného uzatvorenia sledovaných dohôd.

Očakáva sa, že mliekarenský priemysel a sektor bravčového mäsa v EÚ, teda dve odvetvia, ktoré majú v posledných rokoch problémy a ktoré v súčasnosti vykazujú známky oživenia, zaznamenajú výrazné zisky. Na druhej strane môžu byť ohrozené odvetvia hovädzieho mäsa a produkcie ryže, a to z hľadiska vplyvu na obchod a poklesu výrobných cien. Rozsah vplyvu na tieto rôzne výrobky je odlišný v závislosti od toho, či sa v rámci štúdie počíta s „ambicióznejším“ scenárom (úplná liberalizácia obchodu v prípade 98,5 % výrobkov a čiastočné 50 % zníženie colných kvót pri zvyšných výrobkoch) alebo „konzervatívnejším“ scenárom (úplná liberalizácia obchodu v prípade 97 % výrobkov a 25 % zníženie colných kvót v prípade ostatných výrobkov).

Výsledky tejto štúdie takisto potvrdili správnosť aktuálneho prístupu EÚ, ktorý spočíva v obmedzení liberalizácie dovozov citlivých poľnohospodárskych výrobkov vo všetkých obchodných rokovaniach. V prípade nedávno dosiahnutej dohody s Kanadou (CETA) EÚ pri nadobudnutí platnosti dohody odstráni 92,2 % svojich poľnohospodárskych colných kvót, a po siedmych rokoch tento podiel dosiahne 93,8 %. Postupne uplatňované colné kvóty v priebehu 5 rokov, ktoré sú v CETA dohodnuté pre hovädzie mäso, sa budú vzťahovať na 45 838 ton, čo predstavuje asi 0,6 % celkovej spotreby EÚ. Ďalším príkladom je ryža: v rámci obchodnej dohody s Vietnamom EÚ bude iba čiastočne liberalizovať dovozy ryže, pričom colné kvóty na ryžu predstavujú približne 8 % celkových dovozov EÚ, z čoho dve tretiny budú vyčlenené na ryžu nevyrobenú v EÚ alebo určenú na ďalšie spracovanie odvetvím produkcie ryže v EÚ.

Štúdia kumulatívnych vplyvov na poľnohospodárstvo nenahrádza širšie a podrobnejšie posúdenia vplyvu a posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré sa vykonávajú pre každé obchodné rokovanie.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/impact-assessment/index_en.htm

Zdroj: europa.eu

Share this: