Oznamovanie dovozov a vývozov v rámci EÚ

Categories Európa, Export, Import, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Ak vyvážate a/alebo dovážate tovar v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistickú správu o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ.

Hraničné hodnoty, po prekročení ktorých musíte podať správu, stanovujú jednotlivé členské štáty EÚ každý rok (zvyčajne v poslednom štvrťroku) a platia pre celý nasledujúci kalendárny rok. Pre vývoz (odoslania) a dovoz (prijatia) platia rozdielne hraničné hodnoty (ktoré sa môžu líšiť).

Odkedy vám vzniká ohlasovacia povinnosť?

Váš členský štát stanoví hraničnú hodnotu, ktorá Ak vyvážate a/alebo dovážate tovar v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistickú správu o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ.

Hraničné hodnoty, po prekročení ktorých musíte podať správu, stanovujú jednotlivé členské štáty EÚ platí na daný kalendárny rok.

 • Ak váš vývoz/dovoz v predchádzajúcom roku prekročil túto hraničnú hodnotu, potom musíte podávať správy od januára tohto roka.

Príklad: váš členský štát stanovuje hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2016 vo výške 100000EUR. Ak ste v roku 2015 doviezli tovar v hodnote viac ako 100000EUR, musíte podávať správy od januára 2016.

 • Ak váš dovoz/vývoz v predchádzajúcom roku nepresiahol hraničnú hodnotu, avšak počas aktuálneho roka sa tak stane, budete musieť začať podávať správy od mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu danej hraničnej hodnoty.

Príklad: váš členský štát stanovil hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2015 vo výške 100000EUR. Od januára do júna 2015 ste naakumulovali dovoz vo výške 90000EUR. V júli doveziete tovar v hodnote ďalších 15000EUR. Keďže ste prekročili hraničnú hodnotu v júli 2015 musíte podávať správy od tohto mesiaca. Vaše prvé vyhlásenie pre Intrastat sa potom bude týkať júlového dovozu v hodnote 15000 EUR.

Kto má ohlasovaciu povinnosť?

Podniky a súkromné osoby registrované ako platcovia DPH, ktoré odosielajú alebo prijímajú tovar, v prípade, že odoslania alebo prijatia presiahnu stanovenú ročnú prahovú hodnotu.

V tejto súvislosti môžete požiadať osobitnú spoločnosť, ktorá vás bude zastupovať a podávať správy za vás.

Kedy musíte podávať správy?

 • Najmenej raz za mesiac, a to o obchodných tokoch za predchádzajúci mesiac.
 • Lehotu na predloženie správy určuje príslušný vnútroštátny orgán v každom členskom štáte.

O ktorých obchodných tokoch sa musia podávať správy?

Fyzický pohyb tovaru z členského štátu odoslania do členského štátu prijatia (a naopak).

Ak máte povolenie na colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku a nespracovaný/spracovaný tovar sa pohybuje medzi členskými štátmi, máte povinnosť podávať správy o týchto pohyboch (od mája 2014).

Poznámka: Obchod so službami, ktorý nezahŕňa žiadny cezhraničný pohyb tovaru, nepodlieha ohlasovacej povinnosti v rámci systému Intrastat.

Aké údaje sa oznamujú?

Vaše mesačné správy by mali zahŕňať tieto údaje:

 • vaše IČ DPH,
 • obdobie (mesiac), na ktoré sa vzťahujú oznamované údaje,
 • smer obchodných tokov: odoslanie alebo prijatie,
 • 8-miestny číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry (KN) (KN sa uverejňuje každý rok v Úradnom vestníku EÚ),
 • kód krajiny EÚodoslania/prijatia,
 • hodnotu tovaru bez DPH a spotrebných daní,

(Ak sa hodnota týka činností spracovania, budete potrebovať hodnotu spracovaného tovaru a potom určíte hodnotu nespracovaného tovaru plus každú hodnotu pridanú počas spracovania, napr. materiál a mzdy).

Príklad: máte zmluvu na povrchovú úpravu kovových rúrok, ktoré vám boli dodané z iného členského štátu. Hodnota, ktorú by ste mali uviesť vo vašom oznámení o dovoze, je hodnota nespracovaných rúrok. V oznámení o vývozeby ste mali uviesť hodnotu spracovaných, povrchovo upravených rúrok (ktorú bude tvoriť hodnota nespracovaných rúrok plus všetky dodatočné náklady: poplatky za služby a materiál).

 • množstvo tovaru ako čistú hmotnosť (celkovú váhu bez hmotnosti obalu),
 • mernú jednotkupodľa kombinovanej nomenklatúry (napríklad liter, počet položiek x metre štvorcové),
 • kód povahy transakcie(ktorým sa identifikuje činnosť nákupu, predaja alebo spracovania).

Je možné, že budete musieť predložiť aj dodatočné údaje, ako sú podmienky dodania tovaru (napr. EXW, CIF, FOB) alebo spôsob prepravy (námorná, železničná, cestná).

Zdroj: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/report-imports-exports/index_sk.htm

Share this: