EÚ buduje úniu kapitálových trhov

Categories Európa, FinanciePosted on

Únia kapitálových trhov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je prehĺbiť a ďalej integrovať kapitálové trhy 28 členských štátov EÚ.

Cieľom únie kapitálových trhov je:

 • zabezpečiť nové zdroje financovania pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky,
 • znížiť náklady na získavanie kapitálu,
 • zvýšiť možnosti pre sporiteľov v celej EÚ,
 • uľahčiť cezhraničné investovanie a prilákať viac zahraničných investícií do EÚ,
 • podporovať dlhodobé projekty,
 • zabezpečiť, aby bol finančný systém EÚ stabilnejší, odolnejší a konkurencieschopnejší.

Na dosiahnutie týchto cieľov Európska komisia navrhla akčný plán obsahujúci viaceré kroky na postupné budovanie únie kapitálových trhov, ktorá sa má dobudovať do roku 2019. Väčšina predmetných opatrení je zameraná na presunutie finančného sprostredkovania na kapitálové trhy, ako aj na odstránenie prekážok, ktoré bránia cezhraničným investíciám.

Uvedený akčný plán obsahuje široké spektrum nástrojov, od právnych aktov EÚ k podpore iniciatív pod vedením finančného sektora. Projekt podporuje a dopĺňa iniciatívu „Investičný plán pre Európu“, ktorej cieľom je podpora investícií v EÚ.

Krátkodobé opatrenia v rámci akčného plánu:

 • balík dvoch legislatívnych návrhov o sekuritizácii,
 • preskúmanie súčasných pravidiel pre prospekty,
 • nové pravidlá Solventnosti II, ktoré sa budú uplatňovať na projekty infraštruktúry,
 • konzultácia o krytých dlhopisoch,
 • konzultácia o rizikovom kapitále a fondoch sociálneho podnikania,
 • výzva na predloženie dôkazov o kumulatívnom vplyve aktuálnych finančných predpisov.

Zdroj: http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/capital-markets-union/

Share this: