Oživenie záujmu o osobný konkurz na Slovensku?

Categories Financie, Informácie zo SAEI, Odporúčané článkyPosted on

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii („ZKR“) nadobudla účinnosť dňa 1. marca 2017. Jej cieľom je predovšetkým zlepšenie právnej istoty v podnikateľských vzťahoch a riešenie úpadku fyzických osôb, ktorý predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko – sociálny problém.

Oddlženie fyzickej osoby už nie je založené na dvojfázovom princípe (konkurze a oddlžení), ale má dva režimy – konkurz a splátkový kalendár. Pri oboch režimoch bude dlžník automaticky oddlžený (pohľadávky sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné). Domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom je možné iba raz za 10 rokov.

Konkurz

Konkurzom dôjde k likvidácii a speňaženiu celej majetkovej podstaty dlžníka a získaný výťažok sa rozdelí medzi prihlásených veriteľov. Dlžník pri podaní návrhu na súd zaplatí iba preddavok na úhradu paušálnej odmeny a nákladov správcu vo výške 500,- EUR (predtým 663,88 EUR a preukázanie majetku vo výške aspoň 1.659,70 EUR). V určitých prípadoch môže dlžník o úhradu požiadať štát.

Zákon tiež zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia (10.000,- EUR) a nepostihnuteľnú hodnotu majetku. Ak trhová hodnota bude presahovať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, tak sa obydlie speňaží a nepostihnuteľná hodnota sa vyplatí dlžníkovi.

Splátkový kalendár

Návrh dlžníka na určenie splátkového kalendára okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať aj administratívne náročnejšie náležitosti, ako:

  • daňové priznania (za posledných 5 rokov)
  • prehľad príjmov a výdavkov dlžníka (za posledných 5 rokov),
  • prehľad očakávaných príjmov a výdavkov dlžníka (v nasledujúcich 5 rokoch).

Obdobie uspokojovania nezabezpečených veriteľov je stanovené na 5 rokov, pričom uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30% a musí byť aspoň o 10% vyššie, ako by dosiahli v konkurze.

Cieľ, ktorý si novela stanovila – spraviť osobný konkurz prístupnejší, sa podľa znenia prijatej novely podarilo naplniť. Inštitút osobného konkurzu budú môcť využiť aj tie najslabšie sociálne skupiny. Viac informácií nájdete v článku na webstránke bnt. V dôsledku novelizácie ZKR dochádza aj k zmenám v oblasti reštrukturalizácie, ktorým sa bude venovať nasledujúci bnt newsletter.

bnt Ɩ attorneys-at-law

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: