Európsky parlament vytyčuje podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) v stredu popoludní prijala návrh uznesenia vypracovaný lídrami štyroch politických skupín a výborom EP pre ústavné veci, ktorý stanovuje podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zo strany Európskeho parlamentu. Navrhovaný text uznesenia bude predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania poslancov v stredu na budúci týždeň.

Návrh uznesenia kladie veľký dôraz na spravodlivý prístup k občanom EÚ zo strany Spojeného kráľovstva. Zdôrazňuje tiež potrebu reciprocity a nediskriminácie vo vzťahu k britským občanom žijúcim na území Únie a občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve.

Pretrvávajúce záväzky

Spojené kráľovstvo bude až do svojho odchodu z Únie požívať všetky zo zmlúv vyplývajúce práva člena EÚ, zároveň sa však naň budú vzťahovať aj všetky s členstvom súvisiace povinnosti, vrátane finančných záväzkov spojených s dlhodobým rozpočtom EÚ, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie, uvádza predložený text. To taktiež znamená, že Spojené kráľovstvo musí až do momentu opustenia Únie rešpektovať štyri základné slobody EÚ, jurisdikciu Európskeho súdneho dvora, povinnosť prispievať do rozpočtu EÚ a pridŕžať sa spoločnej obchodnej politiky Únie, dodáva. Poslanci tiež zdôrazňujú dôležitosť vyriešenia otázky hraníc medzi Írskom a Severným Írskom.

Lojálna spolupráca

Politické skupiny a výbor EP pre ústavné veci pripomínajú, že ak by Spojené kráľovstvo začalo rokovať o prípadných obchodných dohodách s tretími krajinami ešte pred vystúpením z Únie, porušilo by právo EÚ. Poslanci od Spojeného kráľovstva až do jeho vystúpenia očakávajú lojálnu spoluprácu aj pri rokovaniach o legislatíve EÚ v ďalších oblastiach. Varujú tiež pred uzavretím bilaterálnych dohôd medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a jedným či viacerými členskými štátmi na strane druhej, napríklad ohľadom finančných inštitúcií situovaných vo Veľkej Británii, nakoľko tie by boli v rozpore so zmluvami EÚ.

Budúce vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva

Poslanci jednoznačne tvrdia, že krajina, ktorá opúšťa EÚ, nemôže počítať s rovnakými výhodami, aké jej vyplývali z členstva v Únii. Budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by však mohli byť založené na dohode o pridružení, uvádza návrh uznesenia, ktorého autormi sú Manfred Weber (DE) za poslanecký klub EPP, Gianni Pittella (IT) za skupinu S&D, Guy Verhofstadt (BE) za skupinu ALDE, Philippe Lamberts (BE) a Ska Keller (DE) za skupinu Zelení/EFA a predsedníčka výboru EP pre ústavné veci Danuta Hübner (EPP, PL). Takáto dohoda by si však vyžadovala, aby Spojené kráľovstvo naďalej dodržiavalo normy EÚ v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, spravodlivej hospodárskej súťaže, obchodu a sociálnej politiky, dodáva predložený text.

Prechodné opatrenia

Poslanci súhlasia so začatím rozhovorov o možných prechodných opatreniach na základe plánov na usporiadanie budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, avšak až v momente, keď sa podarí dosiahnuť značný pokrok v rokovaniach o vystúpení krajiny z EÚ. Dohoda o budúcich vzťahoch oboch entít môže byť uzavretá až po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ a prechodné opatrenia nesmú trvať dlhšie ako tri roky, dodáva navrhovaný text.

Zdroj: Európsky parlament – europarl.europa.eu

Share this: