Vláda SR schválila „Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020“

Categories Svet, TrhyPosted on

Vláda SR schválila 11. 4. 2017 „Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020“. Koncepcia je spracovaná predovšetkým za účelom identifikovania príležitostí pre SR vo vzťahoch s ČĽR a predstavenie zámerov v okruhoch perspektívnej spolupráce ako sú: investície, podnikanie a obchod, doprava, cestovný ruch, ako aj výskum a inovácie. Súčasne sú predstavené návrhy pre posilnenie funkcií Medzivládnej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi SR – ČĽR, konkrétne posilnenie „politického dialógu“, riešenia vo vzťahu k zastupiteľskému úradu SR spolu s riešením vízových otázok,  ako aj prezentácia SR Číne.

Intenzita vzťahov Číny s EÚ a osobitne s krajinami strednej a východnej Európy (ďalej aj „SVE“) si vyžaduje špecifikovať rozhodujúce prístupy SR v tých oblastiach, ktoré sú pre spoločné riešenia najefektívnejšie a môžu byť využívané v krátkodobom, ale perspektívne v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. SR pritom rešpektuje už prijaté rámce spolupráce, akými sú napríklad EÚ – ČĽR strategická agenda 2020 alebo Strednodobá agenda pre spoluprácu medzi ČĽR a krajinami SVE (tzv. formát spolupráce 16+1).

Osobitná časť materiálu je venovaná implementácii projektu „One Belt One Road“ (ďalej aj „OBOR“) t.j. projektu tzv. „Hodvábnej cesty“, k čomu ako východisko slúži rámcové Memorandum o porozumení podpísané medzi SR a ČĽR v novembri 2015. V kapitole materiálu zameranej na  prepravné koridory je uvedená priebežná identifikácia rozhodujúcej infraštruktúry v SR, ktorá je nevyhnutná nielen v kontexte projektu OBOR, ale celkovo pre podporu a využitie potenciálu Slovenska ako križovatky tovarových tokov východ – západ a sever – juh. Kľúčom k úspechu projektu je optimálne nastavenie systému výmeny informácií medzi SR a ČĽR v colnej oblasti, k čomu ako východisko slúži Memorandum o porozumení, podpísané medzi colnými autoritami SR a ČĽR v novembri 2016 na stretnutí v Rige.

Napriek dlhodobej tradícii spolupráce a vzájomného rešpektu, Slovensko nedokáže tak, ako okolité krajiny, vyťažiť z bezproblémových vzťahov z minulosti a tieto využiť na aktívnejšiu spoluprácu. Príčin je viacero – slabé povedomie čínskej spoločnosti o Slovensku, silné čínske komunity v okolitých krajinách, neprítomnosť veľkých ekonomických entít a firiem vlastnených výlučne slovenskými občanmi, ktoré by zároveň mali záujem o pôsobenie na čínskom trhu a iné. Napriek týmto skutočnostiam existuje pre výraznejšie aktivity, v širokom spektre oblastí spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomické vzťahy, nevyužitý potenciál.

Zdroj: rokovanie vlády SR

Share this: