Register partnerov verejného sektora v rukách expertov

Categories Financie, Informácie zo SAEI, Odporúčané článkyPosted on

Ste partnerom verejného sektora? Nezabudnite na svoju registráciu.

Od februára 2017 je účinný tzv. protischránkový zákon, ktorým sa zaviedol register partnerov verejného sektora. Od tohto dátumu osoby spadajúce do skupiny partnerov verejného sektora majú povinnosť registrácie.

Povinnosť registrácie sa týka všetkých osôb, ktoré vo všeobecnosti príjmajú finančné prostriedky alebo plnenie z verejných zdrojov a zároveň aj vybrané osoby (napr. osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, organizácie disponujúce banským oprávnením) a v niektorých prípadoch aj ich subdodávatelia.

Aby sa povinnosť registrácie nevzťahovala na všetky osoby bez ohľadu na objem príjmaných finančných prostriedkov či plnenia, zákon stanovuje limity. Povinnosť registrácie vzniká až pri prekročení jednorazovej sumy 100.000 EUR alebo sumy v súčte 250.000 EUR počas kalendárneho roka.

Cieľom protischránkového zákona je odkryť majetkovú a riadiacu štruktúru osôb „obchodujúcich so štátom a sprístupniť tieto údaje verejnosti. Najvýznamnejším zverejneným údajom je práve informácia o osobách poberajúcich prospech z podnikania týchto spoločností (teda konečných užívateľov výhod).

Cieľom zákonodarcu bolo, aby identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonávali tzv. oprávnené osoby, ktoré majú o majetkovej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora najlepší prehľad, teda osoby, ktoré túto štruktúru buď navrhovali a vytvárali, alebo s ňou už prišli do styku. Jedná sa teda predovšetkým o advokátov, daňových poradcov, audítorov, banky a notárov.

Oprávnené osoby majú zákonnú povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe všetkých dostupných informácií. V praxi to budú najmä zakladateľské dokumenty, výpisy z registrov, rôzne zmluvy o výkone práv a rozdelení zisku, účtovné závierky a výročné správy, teda okruh dokumentov a zdrojov informácií bude vždy závisieť od konkrétneho partnera verejného sektora. Oprávnené osoby pritom musia postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom nie sú viazané pokynmi partnera verejného sektora.

Návrh na zápis partnera verejného sektora môžu podávať len vyššie uvedené oprávnené osoby výhradne elektronicky. Okresný súd Žilina vykonáva registráciu v zákonnej 5-dňovej lehote.

Sankcie za porušenie zákona sú v tomto prípade prísne. Registrujúci orgán môže uložiť partnerovi verejného sektora, alebo členovi štatutárneho orgánu pokutu až do výšky 100 000 eur. Okrem finančného postihu vykoná registrujúci orgán aj výmaz zapísaného partnera verejného sektora, čo môže mať vážny dopad na jeho podnikateľské aktivity.

bnt Ɩ attorneys-at-law

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: