Spotrebitelia v EÚ majú stále väčší záujem o cezhraničné internetové nákupy

Categories Európa, TrhyPosted on

Vo vydaní hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok za rok 2017 sa uvádza, že čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a že ich dôvera v elektronický obchod sa zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.

Maloobchodníci však stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Takéto obavy sú spojené najmä s vyšším rizikom podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišnými daňovými predpismi, rozdielmi vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa.

Hoci sa od posledného vydania hodnotiacej tabuľky podmienky pre spotrebiteľov zlepšili, miera dôveryhodnosti, informovanosti a ochrany sa medzi jednotlivými krajinami stále výrazne líši.

Dôvera v elektronický obchod sa zvyšuje, ale prekážky pre maloobchodníkov pretrvávajú

Hodnotiaca tabuľka ukazuje, že dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila. Za posledných desať rokov sa podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7 % v roku 2007 na 55 % v roku 2017). Od posledného vydania hodnotiacej tabuľky spotrebiteľov sa miera dôvery spotrebiteľov, pokiaľ ide o nákup od maloobchodníkov so sídlom v tej istej krajine, zvýšila o 12 percentuálnych bodov, a v prípade nákupu z iných členských štátov EÚ, o 21 percentuálnych bodov.

Aj keď sa dosiahol značný pokrok, hodnotiaca tabuľka ukazuje, že spotrebitelia ešte stále čelia prekážkam, keď sa snažia nakupovať od internetových predajcov so sídlom v inej krajine EÚ. Napríklad 13 % respondentov uviedlo, že ich platba bola zamietnutá a 10 % respondentov bolo zamietnuté doručenie tovaru do ich krajiny.

Pokiaľ ide o maloobchodníkov, iba 4 z 10, ktorí v súčasnosti predávajú tovar online, uviedli, že v budúcom roku zvažujú predaj na domácom trhu aj cez hranice. Z predaja online do iných krajín majú aj naďalej obavy, a to z dôvodu: zvýšeného rizika podvodu, rozdielov vo vnútroštátnych daňových predpisov alebo pravidlách vnútroštátneho zmluvného práva a rozdielov v pravidlách na ochranu spotrebiteľa.

Preto Komisia predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ.

Nedostatočné znalosti maloobchodníkov o právach spotrebiteľov

Z hodnotiacej tabuľky za rok 2017 vyplýva, že informovanosť maloobchodníkov o pravidlách na ochranu spotrebiteľa sa od predchádzajúceho vydania nezlepšila. Správne odpovedali iba na 53,5 % otázok týkajúcich sa základných práv spotrebiteľov. Úroveň znalostí sa opäť v jednotlivých krajinách líši: v Chorvátsku tieto práva pozná iba 36,2 % maloobchodníkov, na rozdiel od Nemecka, kde tieto práva pozná 62,3 % maloobchodníkov.

Rýchle riešenie sťažností je priestor pre zlepšenie

Spotrebitelia majú v súčasnosti menej dôvodov sťažovať sa, a tí, ktorí tak urobili, sú s vybavovaním svojich sťažností spokojnejší.

Avšak takmer jedna tretina spotrebiteľov sa rozhodla sťažnosť nepodať, pretože sa domnievali, že išlo o príliš malé sumy (34,6 %) alebo že by vybavovanie trvalo príliš dlho (32,5 %).

Preto Komisia zdokonalila konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (od 14. júla 2017), ktorá v súčasnosti umožňuje spotrebiteľom využívať výhody zrýchleného postupu vybavovania sťažností cez internet pre nároky do výšky 5 000 EUR. Komisia podporuje aj mimosúdne urovnania pomocou platformy na riešenie sporov online, ktorá ponúka jednoduchý prístup cez internet k subjektom alternatívneho riešenia sporov v prípade elektronických transakcií.

Zdroj: Európska komisia, europa.eu

Share this: