Mzdy a mzdové náklady v Európskej únii

Categories Európa, FinanciePosted on

Práca hrá dôležitú úlohu vo fungovaní hospodárstva. Z hľadiska podnikov predstavujú mzdové náklady kľúčový determinant konkurencieschopnosti podnikov. Mzdové náklady zahŕňajú nielen náklady vyplácané zamestnancom, ale aj nemzdové náklady, najmä sociálne príspevky platené zamestnávateľom.

Priemerné hodinové náklady práce v roku 2016 sa odhadovali na 25,40 EUR v celej EÚ a na 29,80 EUR v eurozóne (EA – 19). Tento priemer však nezobrazuje výrazné rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, pričom hodinové náklady na prácu sa pohybujú medzi 4,40 EUR v Bulharsku a 42,00 EUR v Dánsku a priemer bol v Nórsku ešte vyšší (50,20 EUR).

Náklady na pracovnú silu tvoria náklady na mzdy a platy plus nemzdové náklady ako sú sociálne príspevky zamestnávateľov. V roku 2016 bol podiel nemzdových nákladov na celkových nákladoch práce v EÚ-28 23,9%, zatiaľ čo v eurozóne to bolo 26,0%. Podiel nemzdových nákladov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ výrazne líšil. Najvyšší podiel nemzdových nákladov zaznamenali Francúzsko (33,2%), Švédsko (32,5%), Belgicko (27,5%), Litva (27,8% Taliansko (27,4%), zatiaľ čo najnižšie podiely zaznamenali Malta (6,6%), Luxembursko (13,4%), Írsko (13,8%), Dánsko (13,9%) a Chorvátsko (14,9%).

Minimálna mzda

22 z 28 členských štátov EÚ malo národnú minimálnu mzdu v januári 2017 (Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko sú výnimky). K 1. januáru 2017 sa mesačné minimálne mzdy v členských štátoch veľmi líšili, a to od 235 EUR v Bulharsku do 1 999 EUR v Luxembursku. V porovnaní s rokom 2008 boli minimálne mzdy (vyjadrené v eurách) v roku 2017 vyššie v každom členskom štáte EÚ s minimálnou mzdou na vnútroštátnej úrovni okrem Grécka, kde boli o 14% nižšie. Nárast minimálnej mzdy v rokoch 2008 až 2017 bol najväčší v Bulharsku (nárast o 109%) a v Rumunsku (99%). Okrem toho zaznamenali výrazné zvýšenia Slovensko (80%), ako aj tri baltické členské štáty – Estónsko (69%), Lotyšsko (65%) a Litva (64%).

Zdroj: Eurostat

Share this: