Európska komisia plánuje investovať 30 miliárd EUR do prelomových inovácií

Categories Európa, FinanciePosted on

Európska komisia dnes oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, z ktorého sa financuje výskum a inovácia, vrátane sumy 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu.

Horizont 2020, program EÚ na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 77 miliárd EUR, podporuje vedeckú excelentnosť v Európe a prispel k významným vedeckým prelomom, napríklad objavu exoplanét a gravitačných vĺn. V priebehu nasledujúcich troch rokov sa Komisia bude usilovať o väčší vplyv svojich investícií do výskumu a zameria sa na menej tém, ktoré sú však mimoriadne dôležité, ako napríklad migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Horizont 2020 sa okrem toho nastaví tak, aby bol viac zameraný na podporu prelomových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu nových trhov.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy a technológie a bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore inovácie.” 

Na hlavné politické priority budú vyčlenené nasledovné prostriedky:

  • nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,3 miliardy EUR
  • obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb: 1,7 miliardy EUR
  • bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR
  • migrácia: 200 miliónov EUR

Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v štyroch navzájom prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Podpora základného výskumu

Zo zdrojov programu Horizont 2020 sa aj naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj „základný výskum“ či „výskum na hraniciach poznania“). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 prijatý v auguste umožní podporu excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR.

Zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce

Novým pracovným programom sa takisto prehlbuje medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácie. Z jeho zdrojov sa vykonajú investície v celkovej výške vyše 1 miliardy EUR do 30 hlavných iniciatív v oblastiach spoločného záujmu. Ako príklad možno uviesť spoluprácu s Kanadou v oblasti personalizovanej medicíny, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizácii cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

Šírenie excelentnosti

V období 2018 až 2020 sa zo zdrojov programu Horizont 2020 cielene pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských štátov a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú svojím celým potenciálom. Cieľom je začať čerpať nevyužité zdroje excelentnosti v Európe i mimo nej. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Ďalšie zjednodušenie pravidiel účasti

Novinkou je aj zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.

Otvorená veda

Program znamená zásadnú zmenu pri propagovaní otvorenej vedy, pretože pozornosť sa presúva z uverejňovania výsledkov výskumu vo vedeckých publikáciách na poskytovanie a spoločné využívanie poznatkov už v skorších štádiách výskumného procesu. Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Pozrite si zoznam projektov, do ktorých sa v rámci Horizontu 2020 doteraz zapojilo aj Slovensko.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: