Prevod prostriedkov medzi spoločníkmi/akcionármi a spoločnosťou

Kapitálový fond spoločnosti

Ešte donedávna mali spoločníci štandardne dve možnosti vloženia prostriedkov do spoločnosti. Buď zvýšili základné imanie spoločnosti, alebo jej poskytli pôžičku. Mnohí však diskutovali aj o tretej možnosti, pri ktorej spoločníci vložili prostriedky do ostatných kapitálových fondov spoločnosti. Táto možnosť rozprúdila na Slovensku veľmi živú polemiku, pričom názory odbornej verejnosti sa rôznili.

Sporom je však koniec. S potešením môžeme konštatovať, že zákonodarca nedávno kodifikoval proces vkladu prostriedkov do ostatných kapitálových fondov spoločnosti.

Od 1. januára 2018 môže spoločnosť vytvoriť nový kapitálový fond s názvom „kapitálový fond“. Kapitálový fond sa primárne vytvára z príspevkov spoločníkov spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

Keď sa kapitálový fond naplní tak ako je uvedené v spoločenskej zmluve, spoločníci sa môžu rozhodnúť, či si prostriedky prerozdelia medzi sebou alebo ich využijú na zvýšenie základného imania spoločnosti. Príspevky v kapitálovom fonde však nemožno využiť, ak je spoločnosť v kríze alebo by sa v dôsledku ich prerozdelenia do krízy dostala.

Oznámenie o prerozdelení prostriedkov musí byť zverejnené minimálne 60 dní vopred.

Príspevok každého spoločníka do kapitálového fondu sa zaúčtuje ako hodnota podielu spoločníka. Akékoľvek prerozdelenie prostriedkov z kapitálového fondu spoločníkom, ktoré presiahne výšku ich príspevkov do kapitálového fondu, podlieha rovnakému zdaneniu ako vyplatenie zisku. Ide najmä o prípady, kedy bol kapitálový fond vytvorený z nerozdeleného zisku alebo v dôsledku zlúčenia bol nerozdelený zisk prevedený zo zanikajúcej spoločnosti do kapitálového fondu nástupníckej spoločnosti. V oboch prípadoch spoločník  do kapitálového fondu neprispel, a prerozdelenie prostriedkov teda bude zdanené.

Príspevky do kapitálového fondu sa nepovažujú za daňové výdavky spoločníka.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: