Vymáhanie pohľadávok v Nemecku

Categories Európa, Odporúčané články, TrhyPosted on

Vymáhanie pohľadávok v Nemecku

Upomínacie konanie – jednoduché a lacné

Pri podnikaní sa, žiaľ, často nedá vyhnúť konfrontácii s obchodnými partnermi, ktorí nechcú platiť, čo môže viesť až k problémom s likviditou. Existuje veľa dôvodov, prečo obchodný partner alebo zákazník nechce alebo nemôže splniť svoje záväzky. Tieto dôvody však nie sú témou nášho článku.

Upomínacie konanie resp. európsky platobný rozkaz je často lacnou a jednoduchou možnosťou vymáhania pohľadávok voči nemeckým partnerom, pri ktorej súd určí pohľadávku aj bez podania žaloby.

Rozhodnutie, či je pre Vás vhodnejšie upomínacie konanie alebo európsky platobný rozkaz, závisí v prvom rade od Vášho miesto podnikania.

Ak vykonávate obchodnú činnosť v Nemecku prostredníctvom nemeckej GmbH, odporúčame upomínacie konanie (odkaz: 7 dôvodov, prečo sa oplatí založiť si GmbH). V tomto prípade prejdite rovno k bodu 2. článku.

  1. Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz zaviedla EÚ (s výnimkou Dánska) na zjednodušenie vymáhania pohľadávok v rámci EÚ.

Predpokladom pre vydanie európskeho platobného rozkazu je podanie návrhu na príslušnom súde. Na Slovensku neexistuje jediný centrálny súd na rozhodovanie o týchto návrhoch. Súdna príslušnosť sa riadi medzinárodnými dohodami. Návrh sa podáva prostredníctvom vzorového tlačiva. Nárok spravidla netreba odôvodniť či preukázať. V prípade Vášho záujmu Vám s podaním návrhu radi pomôžeme.

Po vydaní európskeho platobného rozkazu a jeho doručení dlžníkovi má dlžník 30-dňovú lehotu na podanie odporu. Ak sa dlžník v uvedenej lehote neodvolá, nadobudne platobný rozkaz účinnosť a stane sa vykonateľným, a teda je bez ďalších náležitostí možné začať voči dlžníkovi exekúciu.

  1. Upomínacie konanie

Nemecké upomínacie konanie sa začína podaním návrhu na príslušnom centrálnom súde v Nemecku (Zentrales Mahngericht). Keďže Nemecko je spolkovou krajinou, je takýchto súdov niekoľko a ich príslušnosť sa určuje podľa toho, v ktorej spolkovej krajine má dlžník sídlo. Najdôležitejšou súčasťou návrhu je presné označenie nároku a peňažnej pohľadávky. Nárok nie je potrebné odôvodniť či označiť dôkazy, keďže súd by ich vrátil bez preskúmania. Súd spravidla skúma len formálnu správnosť návrhu. Ak obsahuje všetky náležitosti platobného rozkazu, vydá voči dlžníkovi platobný rozkaz.

Dlžník sa po doručení platobného rozkazu môže odvolať do dvoch týždňov. Ak v uvedenej lehote nepodá odvolanie, môže veriteľ po jej uplynutí požiadať o vydanie exekučného titulu. Po jeho doručení môže byť voči dlžníkovi začatá exekúcia. Ak dlžník nepodá odvolanie voči exekučnému titulu do dvoch týždňov, nadobúda právoplatnosť.

  1. Prechod na riadne súdne konanie

Dlžník často dobrovoľne zaplatí najneskôr po doručení exekučného titulu resp. platobného rozkazu, keďže inak by sa náklady zvyšovali. Ak však nárok neuzná a podá odvolanie, bude sa na požiadanie veriteľa pokračovať v riadnom súdnom konaní.

Máte otvorené pohľadávky voči nemeckému dlžníkovi? Radi Vám poradíme, či pre Vás prichádza do úvahy upomínacie konanie resp. európsky platobný rozkaz. Pri tomto rozhodnutí je najdôležitejšie zvážiť pravdepodobnosť toho, že sa dlžník odvolá. Ak Vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať telefonicky či e-mailom.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: