Kontrolujte si svoju elektronickú schránku pravidelne

Categories Odporúčané článkyPosted on

Elektronická schránka právnických osôb je síce známym, avšak stále málo využívaným nástrojom komunikácie medzi štátom a občanmi na Slovensku. Zákon pritom právnické osoby, ktoré si svoju elektronickú schránku nekontrolujú, penalizuje. A teraz sa predpisy ešte sprísnili!

Po implementácii nového procesného poriadku a zavedení vydávania elektronických platobných rozkazov kodifikácia zákona o e-Governmente zmenila pravidlá doručovania dokumentov do elektronickej schránky. Len samotná právna úprava doručovania súdnych zásielok sa v priebehu 18 mesiacov zmenila trikrát!

Medzi časté problémy, s ktorými sa právnické osoby na Slovensku stretávajú, patria aj platobné rozkazy. Ak veriteľ podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu spolu s vystavenou faktúrou, súd takýto platobný rozkaz spravidla vydá. Následne ho doručí do elektronickej schránky dlžníka, ktorý si v schránke nájde správu (elektronickú doručenku), že bližšie neurčený dokument od súdu je pripravený na doručenie. Zo správy sa dlžník dozvie, že dokument si môže prevziať do 15 dní od jej doručenia, a to kliknutím na hyperlink uvedený v správe. Ak dlžník elektronickú doručenku potvrdí do 15 dní, súd mu zásielku, v tomto prípade platobný rozkaz, bezodkladne doručí. Po doručení platobného rozkazu má dlžník 15-dňovú lehotu na odvolanie.

Ak dlžník elektronickú doručenku do 15 dní nepotvrdí, bude súd doručenie považovať za neúspešné. V dlžníkovej elektronickej schránke bude len informácia o neprevzatí dokumentu. Samotný dokument si už dlžník stiahnuť nemôže. Ak išlo o platobný rozkaz, považuje sa tento za doručený uplynutím úložnej lehoty, teda 15. dňom. Uplynutím úložnej lehoty zároveň začína plynúť 15-dňová lehota na odvolanie, a to aj v prípade, ak dlžník o doručení platobného rozkazu nevedel. Pokiaľ sa dlžník v uvedenej lehote neodvolá, je platobný rozkaz priamo vymáhateľný.

Význam elektronických schránok preto nemožno brať na ľahkú váhu. Všetkým právnickým osobám odporúčame schránku pravidelne kontrolovať.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: