Ako poskytovať služby v Nemecku

Categories Európa, Odporúčané články, TrhyPosted on

Za akých podmienok môžu cudzinci alebo zahraničné spoločnosti dočasne poskytovať služby v Nemecku? Potrebujú povolenie na pobyt? Stačí im odborná kvalifikácia zo zahraničia, alebo musia požiadať o jej uznanie?

Občania EÚ resp. Európskeho hospodárskeho priestoru profitujú z bezvízového styku, vďaka ktorému na výkon zárobkovej činnosti v Nemecku nepotrebujú vízum ani povolenie na pobyt. Spoločnosti, ktoré majú sídlo alebo pobočku v inej krajine EÚ alebo EHP, môžu vďaka voľnému pohybu služieb dočasne poskytovať služby v Nemecku bez toho, aby tam museli mať sídlo.

Pri dočasnom poskytovaní služieb spravidla netreba požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie. Za určitých okolností však môže byť pred začatím činnosti popri sídle v domovskej krajine potrebné podať aj písomné oznámenie o poskytovaní služieb na príslušný úrad v Nemecku. Závisí to od toho, či oznamovateľ plánuje v Nemecku vykonávať regulované alebo slobodné povolanie.

Výkon regulovaných povolaní sa riadi právnymi a administratívnymi predpismi a vyžaduje si preukázanie odbornej kvalifikácie. Ide napríklad o lekárov, advokátov či učiteľov, ale aj o vykonávanie remesla ako samostatne zárobkovo činná osoba. Pri takomto vykonávaní remesla však postačuje, ak vie kvalifikáciu preukázať vedúci podniku. Odborná spôsobilosť sa nepreukazuje pri jednoduchých činnostiach, na ktoré sa možno vyučiť za tri mesiace. Zoznam regulovaných povolaní v Nemecku sa nachádza na stránke http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm. Pri výkone regulovaného povolania v Nemecku treba podať na príslušnom úrade písomné oznámenie, pričom túto povinnosť možno splniť aj elektronicky.

K písomnému oznámeniu treba priložiť viaceré doklady, napríklad o usadení v krajine EÚ alebo v EHP. Ak je povolanie regulované v Nemecku, ale nie v krajine, kde má poskytovateľ svoje sídlo, musí predložiť aj dôkaz, že príslušné povolanie vykonáva určitý čas. V určitých prípadoch môže byť potrebné, aby žiadateľ predkladal oznámenia každoročne, ak chce dočasne služby aj naďalej poskytovať.

Na výkon neregulovaných povolaní v Nemecku sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje. Ide napríklad o povolania podnikový ekonóm, novinár či informatik. Rovnako nie sú regulované ani remeselné povolania, pokiaľ ich poskytovateľ nevykonáva ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Po oznámení o poskytovaní služieb na príslušnom úrade bude žiadateľovi zaslané potvrdenie o prijatí žiadosti. V ňom bude potvrdené, že žiadateľ spĺňa  podmienky na poskytovanie služby a môže začať s jej poskytovaním.

Ak činnosti, ktorými sa vykonáva určité povolanie v Nemecku, môžu predstavovať pre verejnosť  alebo prijímateľa služieb bezpečnostné riziko alebo môže byť týmito činnosťami ohrozené ich zdravie, môže byť pred začatím činnosti potrebné overenie kvalifikácie. Žiadateľ môže začať s výkonom činnosti až po ukončení overenia odbornej spôsobilosti a udelení úradného povolenia. Spracovanie písomného oznámenia môže v tomto prípade trvať aj tri mesiace. Ide napríklad o povolania kominár, očný optik či zubný technik.

Výber úradu, na ktorý sa podáva žiadosť, závisí od konkrétneho povolania a miesta práce. Pomôcť môže vyhľadávač na stránke https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/. Pre každú spolkovú krajinu však existuje aj jednotné kontaktné miesto, ktoré poskytuje poradenstvo a zašle dokumenty príslušnému úradu. Odkazy na jednotné kontaktné miesta sú uvedené na stránke https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/einheitlicher_ansprechpartner.php.

Náklady na spracovanie písomného oznámenia závisia od príslušného pracoviska a náročnosti procesu a môžu sa vyšplhať až do výšky 400 eur.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: