Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov

Categories Export, Odporúčané článkyPosted on

EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravila schému pre zvýhodnené úvery, ktorá je určená pre slovenských exportérov so záujmom realizovať exportné aktivity na teritóriá rozvojových krajín oprávnených prijímať zvýhodnené úvery.

EXIMBANKA SR môže podporovať zvýhodnené vývozné úvery pre verejného zahraničného odberateľa slovenských tovarov alebo služieb, so splatnosťou dlhšou ako dva roky v krajine, ktorá je podľa medzinárodných pravidiel oprávnená prijímať zvýhodnený úver, pričom projekt musí spĺňať  požiadavky medzinárodných pravidiel OECD pre oblasť zvýhodnených vývozných úverov.

Podmienky poskytnutia zvýhodneného úveru:

  • vývozný kontrakt s kontraktu s verejným zahraničným odberateľom slovenských tovarov alebo služieb (napr. ministerstvo, štátne inštitúcia, agentúra, územná samospráva, municipalita a pod.)
  • vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky
  • preukázateľný rozvojový aspekt projektu

Ministerstvo financií SR pre projekty podporené v rámci schémy pre zvýhodnené úvery poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu grantový element vo výške úmernej minimálnej miere zvýhodnenia pre konkrétnu nízkopríjmovú krajinu na úrovni 30 – 50% hodnoty exportného kontraktu formou:

  • zvýhodnenej úrokové sadzby
  • možnosť využiť príspevok na odpustenie časti  istiny poskytnutého úveru
  • predĺženie splatnosti úveru.
Hlavné výhody schémy pre podnikateľov:
• Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť financovanie za zvýhodnených podmienok.
• Slovenský exportér tak môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za zvýhodnených podmienok

Podrobné informácie o produkte je tiež možné nájsť v časti Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov alebo priamo na internetovej stránke EXIMBANKY SR.

Zdroj: MZVaEZ

Share this: