Dotácie na nákup vozidiel s elektrickým pohonom pre samosprávy

Categories FinanciePosted on

Envirorezort historicky po prvý raz podporí nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Oprávnenými žiadateľmi sú obce alebo samosprávne kraje a svoje žiadosti o dotáciu môžu predkladať na Environmentálny fond do 2. mája 2018. Maximálna výška podpory je 30-tisíc eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 percent. Vďaka tomuto opatreniu by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel.

Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného elektrického vozidla kategórie M1 alebo N1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá) s výkonom motora od 18 kW do 150 kW, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky. Žiadateľ – obec alebo samosprávny kraj, môže podať iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie. V rámci jednej žiadosti je možné požiadať o podporu formou dotácie iba na jeden elektromobil.

Takto zakúpený elektromobil môže samospráva využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti napríklad s obecným alebo mestským úradom, základnou či materskou školou, mestskou políciou, požiarnou zbrojnicou a podobne. Všetky podrobnosti ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie sú zverejnené na webovej stránke Environmentálneho fondu http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Zdroj: minzp.sk

Share this: