Európska komisia navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností

Categories Európa, TrhyPosted on

Európska komisia navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, ktoré by mali spoločnostiam uľahčiť zlučovanie, delenie alebo sťahovanie sa v rámci jednotného trhu.

Novými pravidlami sa takisto zabezpečí ochrana práv zamestnancov a zabráni sa zneužívaniu daňového systému. Tieto pravidlá podporia potenciál rastu európskych spoločností pomocou digitalizácie procesu zakladania a prevádzky podniku.

V návrhu sa stanovujú spoločné postupy na úrovni EÚ, ako sa spoločnosť môže presťahovať do inej krajiny EÚ, zlúčiť alebo rozdeliť na dva či viaceré nové subjekty v rôznych krajinách.

Nové pravidlá pre cezhraničné premeny a delenia spoločností budú zahŕňať aj konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu. Prevody tohto druhu budú obsahovať účinné záruky proti zneužívajúcim postupom, ktoré majú za cieľ obchádzať daňové pravidlá, poškodzovať práva pracovníkov alebo ohrozovať záujmy veriteľov alebo menšinových akcionárov. Ak by k takému niečomu došlo, členský štát, z ktorého chce spoločnosť odísť, takúto operáciu zastaví ešte pred tým, než sa bude môcť uskutočniť.

V súčasnosti sa vnútroštátne pravidlá v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia alebo predstavujú nadmerné administratívne prekážky. Podniky tak v obave z nadmernej byrokracie radšej nevyužívajú nové príležitosti. To tiež znamená, že záujmy spoločností, zamestnancov, veriteľov a menšinových akcionárov nie sú primerane chránené.

Iba 17 členských štátov v súčasnosti umožňuje vybaviť celý proces registrácie spoločnosti cez internet. Podľa nových pravidiel sa spoločnosti budú môcť zaregistrovať, založiť nové pobočky alebo vypĺňať dokumenty v obchodnom registri na internete vo všetkých členských štátoch. Vďaka využívaniu digitálnych prostriedkov sa proces zakladania spoločností zefektívni a bude menej nákladný:

  • registrácia spoločnosti cez internet zaberie v priemere polovicu času a môže byť až trikrát lacnejšia ako registrácia tradičným spôsobom,
  • suma, ktorú spoločnosti z EÚ na základe nových pravidiel ušetria vďaka registrácii a podávaniu dokumentov cez internet, sa odhaduje na 42 – 84 miliónov eur ročne,
  • na základe zásady „jedenkrát a dosť“, ktorá sa uplatňuje v dnešnom návrhu, nebudú už spoločnosti musieť počas svojho životného cyklu opakovane predkladať rovnaké informácie rôznym orgánom,
  • všetky zainteresované strany budú môcť z obchodných registrov bezplatne získať o spoločnostiach viac informácií.

S cieľom zabrániť podvodom a zneužívaniu si budú môcť orgány jednotlivých štátov vymieňať informácie o členoch predstavenstva alebo vedenia, ktorí boli zbavení funkcie. Ak existuje podozrenie z podvodu, môžu stále vyžadovať fyzickú prítomnosť majiteľov spoločností. Zároveň budú môcť požadovať, aby boli do tohto procesu zapojené určité subjekty (napríklad notári).

Zdroj: Európska komisia

Share this: