Slovenská ekonomická diplomacia v roku 2017

Podľa “Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017”,  viac ako 70 % slovenského vývozu realizujú veľké firmy nad 250 zamestnancov, podiel malých a stredných podnikateľských subjektov, ktoré predstavujú 99,9 % z celkového počtu takmer 558 tisíc aktívnych podnikateľských subjektov v SR, dosiahol v roku 2017 len necelých 30 %.

Za výkon ekonomickej diplomacie v roku 2017 zodpovedalo 76 vedúcich bilaterálnych diplomatických misií Slovenskej republiky (zastupiteľských úradov a generálnych konzulátov).

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v roku 2017:

  • vybavili 3 796 dopytov a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz/vývoz tovaru a služieb. Dopyty a ponuky boli spracované buď priamo alebo prostredníctvom informačných portálov SARIO, SOPK a odboru podnikateľského centra MZVaEZ SR;
  • sprostredkovali informácie o vypísaní 775 verejných obstarávaní v krajinách akreditácie alebo priakreditácie;
  • realizovali 474 prezentačných podujatí v krajinách akreditácie a priakreditácie;
  • aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov;
  • zabezpečili celkom 223 podnikateľských misií alebo podnikateľských fór priamo, alebo v súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO;
  • v rámci Projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR bolo zrealizovaných 21 nových projektov ekonomickej diplomacie, t.j. investičných projektov, exportných projektov, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, projektov v oblasti cestovného ruchu a pod., ktoré ZÚ SR iniciovali.

Zdroj: Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017

Share this: