InvestEU má podporiť tvorbu pracovných miest, rast a inovácie v Európe

Categories EurópaPosted on

Európska komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU s cieľom zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť úspešný model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu. Nový program sa bude skladať z Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU a Portálu InvestEU:

  1. Fond InvestEU bude pokračovať v mobilizovaní verejných a súkromných investícií v EÚ s cieľom riešiť značný nedostatok investícií v Európe. Nový fond bude predovšetkým:
  • Robiť viac za menej: Komisia navrhuje vyčleniť na Fond InvestEU 15,2 mld. EUR a ten by mal počas 7 rokov zo súkromných a verejných investícií zmobilizovať v EÚ dodatočné investície v hodnote vyše 650 mld. EUR.
  • Vytvárať diverzifikované, flexibilné portfolio: podpora najmä 4 oblastí politík: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti)
  • Zefektívňovať a zjednodušovať: program InvestEU bude mať jednotnú, prehľadnú štruktúru správy, riadenia, jednotné a prehľadné požiadavky na podávanie správ, ktoré sa nebudú prekrývať.
  • Využívať odborné znalosti našich finančných partnerov na miestnej, národnej alebo celoeurópskej úrovni
  • Pomôže členským štátom efektívnejšie využívať fondy EÚ
  1. Poradenské centrum InvestEU zlúči 13 rôznych existujúcich poradenských služieb do jedného kontaktného miesta poskytujúceho pomoc pri vypracúvaní projektov.
  1. Európsky portál investičných projektov, vytvorený na zviditeľnenie investičných projektov v celej EÚ, bude pre investorov a predkladateľov projektov predstavovať ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: