Rozpočet EÚ: Lepšia spolupráca medzi daňovými a colnými orgánmi prinesie Európe viac bezpečnosti a prosperity

Categories Odporúčané článkyPosted on

Komisia navrhuje do nového dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) zaviesť opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach. Pre program EÚ Colníctvo sa navrhuje trvalý finančný záväzok vo výške 950 miliónov eur a pre program Fiscalis vo výške 270 mil. eur.

Nový program Colníctvo prispeje k vytvoreniu modernej colnej únie, ktorá sa sústredí na záujmy európskych podnikov a občanov týmito spôsobmi:

  • zvýši výmenu informácií a údajov medzi národnými colnými správami, aby zlepšili odhaľovanie pohybu nebezpečného a falšovaného tovaru,
  • prispeje k zvyšovaniu objemu obchodu,
  • podporí colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie i pri správnom výbere cla, DPH pri dovoze a spotrebných daní,
  • vytvorí lepšie stratégie riadenia rizika.

Nový program Fiscalis má podporovať spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov a prispievať k boju proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam týmito spôsobmi:

  • zavedie kvalitnejšie a viac prepojené systémy IT,
  • sprostredkuje výmenu osvedčených postupov a odbornej prípravy,
  • uskutoční spoločné akcie v oblasti riadenia rizík a auditov,
  • podporí konkurencieschopnosť Únie.

Prostredníctvom programu EÚ Colníctvo sa doposiaľ posilnili kapacity colných orgánov chrániť európske hranice, zjednodušilo sa obchodovanie a občania EÚ sú chránení pred nebezpečným a falšovaným tovarom. Zlepšil a zefektívnil sa výber ciel v EÚ. Ich podiel na celkovom rozpočte EÚ v roku 2017 predstavoval takmer 16 %. Tento rok navyše oslavujeme 50. výročie colnej únie EÚ!

Zdroj: Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: