Predaj výrobkov v EÚ

Categories Európa, ExportPosted on

Keď váš podnik obchoduje v Európe, môžete využívať výhody vyplývajúce z jednotného trhu EÚ aj z určitých obchodných dohôd s ostatnými európskymi krajinami. To znamená, že váš tovar sa môže voľne pohybovať v rámci tohto územia bez akýchkoľvek dodatočných nákladov alebo kvantitatívnych obmedzení. Ide o tzv. voľný pohyb tovaru.

Pri dovoze alebo vývoze tovaru medzi krajinou EÚ a krajinou mimo EÚ (vrátane krajín, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, v tomto prípade Európsky hospodársky priestor, Švajčiarsko, Turecko, Andorra a San Maríno) je potrebné vykonať colné formality.

Pravidlá a predpisy EÚ o výrobkoch

Pred uvedením tovaru na trh EÚ musíte zabezpečiť, že vaše produkty splnia požiadavky EÚ na ochranu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a práv spotrebiteľov. Môže ísť o pravidlá a požiadavky, ktoré sú harmonizované v rámci EÚ, aj tie, ktoré si určujú krajiny EÚ samé, ale uznáva ich EÚ – ide o vzájomné uznávanie. Viac o tejto téme nájdete na webovej stránke Predpisy a špecifikácie týkajúce sa výrobkov.

Oznamovanie pohybu tovaru

Ak vyvážate a/alebo dovážate tovar v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistickú správu o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ.

Hraničné hodnoty, po prekročení ktorých musíte podať správu, stanovujú jednotlivé krajiny EÚ každý rok (zvyčajne v poslednom štvrťroku) a platia pre celý nasledujúci kalendárny rok. Pre vývoz (odoslania) a dovoz (prijatia) platia rozdielne hraničné hodnoty (ktoré sa môžu líšiť).

Odkedy vám vzniká ohlasovacia povinnosť?

Členský štát stanoví hraničnú hodnotu, ktorá platí na daný kalendárny rok.

Ak váš vývoz/dovoz v predchádzajúcom roku prekročil túto hraničnú hodnotu, potom musíte podávať správy od januára tohto roka.

Ak váš dovoz/vývoz v predchádzajúcom roku nepresiahol hraničnú hodnotu, avšak počas aktuálneho roka sa tak stane, budete musieť začať podávať správy od mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu danej hraničnej hodnoty.

Viac na stránke: https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/selling-products-eu/index_sk.htm

Zdroj: europa.eu

Share this: