Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktuálne výzvy pre MSP

Categories Európa, FinanciePosted on

Čerpanie  prostriedkov  európskych  štrukturálnych  a  investičných  fondov III. programového  obdobia  2014 – 2020  ( bez  Európskeho poľnohospodárskeho  fondu  pre rozvoj  vidieka)  bolo k 31. 7. 2018 na úrovni 13,19 %.

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 906,08 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 1.07.2018 schválené prostriedky vo výške 1 834,23 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 13,19%.

K 31.12.2018 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 363,80 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31.07.2018 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 605,13 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2018 je k 31.07.2018 splnený pre 4 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Stále aktuálne výzvy pre malé a stredné podniky s dostatočnou výškou alokácie sú nasledovné:

 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej a geotermálnej energie

Kód výzvy:OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Hodnotiace kolo 31.08.2018 a ďalšie v intervale 3-och mesiacov

Podporované oblasti:

Výzva podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje finančné príspevky na výstavbu zariadení, ktoré využívajú vodnú, aerotermálnu, hydrotermálnu alebo geotermálnu energiu.

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky

Výška dotácie 100 000 €-2 000 000 €

Miera podpory 60%-100%

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Hodnotiace kolo 30.09.2018 a ďalšie v intervale 3-och mesiacov

Podporované oblasti:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení  s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosilných palív.

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Výška dotácie 100 tis. € – 3 mil. €

Miera podpory 60 % – 100 %

Energetické audity v malých a stredných podnikoch

Kód výzvy:OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Hodnotiace kolo 15.09.2018 a ďalšie v intervale 2-och mesiacov

Podporované oblasti:

Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov; výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky

Výška dotácie 20 tis. € – 200 tis. €

Miera podpory 85%

Podpora inovácií v existujúcich mikro, malých a stredných podnikoch

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Posledné hodnotiace kolo 28.09.2018

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z príspevku je možné podporiť počiatočné investície do hmotných a nehmotných aktív (nákup technológií a SW), ktoré sa týkajú založenia novej prevádzkarne; ďalej diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali; prípadne zásadné zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu alebo produktu.

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky

Výška dotácie 100 tis. € – 1 mil. €

Miera podpory 35 % – 55 %

Podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Posledné hodnotiace kolo 28.09.2018

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Podporované oblasti:

Grant je zameraný na podporu malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré pôsobia v službách, ako napr. reklama a prieskum trhu, vedecký výskum a vývoj, IT služby, nakladateľské služby a ďalšie.

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky

Výška dotácie 50 tis. – 200 tis. €

Miera podpory 65 %

 

Zdroj: MF SR, Nebotra

Share this: