Oživenie investícii v Európe

Categories Európa, FinanciePosted on

Podľa výskumu ComRes, takmer 90% investorov tvrdí, že Európa sa stala za posledných päť rokov atraktívnejšou ako investičná destinácia,  čo je viac než v roku 2017 (58%). Od roku 2017 si Európa udržiava svoje vedúce postavenie v oblastiach, ako je vysokokvalifikovaná pracovná sila, dopravná infraštruktúra a regulačné prostredie. V roku 2018 sa presadila pred USA v oblasti inovácií a podnikania, úrovni zdaňovania a prístupu na svetové trhy a oproti Číne v pružnosti pracovnej sily. Financie a poistenie, energia a životné prostredie, biotechnológie a zdravotná starostlivosť sú naďalej odvetviami, v ktorých bude Európa pravdepodobne považovaná za globálneho vodcu. Investori z Číny považujú Európu za globálneho lídra vo väčšine testovaných odvetví.

Aj Európska komisia poukazuje na to, ako investičný plán pre Európu, tzv. Junckerov plán, pomohol vrátiť investície v Európe na udržateľnú úroveň, a to štyri roky po jeho spustení.

Investičný plán prekročil svoj pôvodný cieľ a očakávania a doteraz zmobilizoval investície v objeme 360 miliárd EUR, pričom dve tretiny pochádzajú zo súkromných zdrojov. Vďaka podpore Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) by malo mať 850 000 malých a stredných podnikov lepší prístup k finančným prostriedkom. Z odhadov vyplýva, že EFSI už podporil viac ako 750 000 pracovných miest a do roku 2020 by sa malo vytvoriť 1,4 milióna pracovných miest, čo bude mať pozitívny vplyv na milióny európskych domácností.

Junckerov plán už zvýšil HDP EÚ o 0,6 %, pričom tento údaj by mal do roku 2020 dosiahnuť 1,3 %. Má to pozitívny vplyv na všetky členské štáty, najmä na tie, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou. Úspešný model EFSI sa s novým fondom InvestEU a Nástrojom susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, ktoré Komisia navrhla pre nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ, v súčasnosti stáva novou referenčnou hodnotou pre investície podporované Európskou úniou v rámci EÚ aj mimo nej.

Návrh Komisie týkajúci sa nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ sa konkrétne zameriava na posilnenie postavenia EÚ v celosvetovom hospodárstve ako atraktívnej investičnej destinácie. Nový fond InvestEU bude vychádzať z úspechu EFSI a bude zameraný na uvoľnenie dodatočných investícií vo výške 650 miliárd EUR, zatiaľ čo program na podporu reforiem poskytne členským štátom technickú a finančnú podporu na realizáciu reforiem. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby pokročili vo svojej práci v súvislosti s nasledujúcim dlhodobým rozpočtom EÚ a jeho sektorovými návrhmi.

Investičný plán pre Európu alebo Junckerov plán zaviedla Komisia v novembri 2014 s cieľom zvrátiť klesajúci trend nízkej úrovne investícií a nasmerovať Európu k oživeniu hospodárstva. Vďaka jeho inovačnému prístupu k investíciám a využívaniu obmedzených súm verejných zdrojov spolu so zárukou EÚ pre Európsku investičnú banku sa zmobilizovali a naďalej sa mobilizujú značné súkromné a verejné finančné prostriedky na investície v strategických odvetviach hospodárstva EÚ, ako sú infraštruktúra a bývanie, výskum a vývoj, nové technológie a výrobné metódy, vzdelávanie a zručnosti a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Junckerov plán v júli 2018 prekročil svoj pôvodný investičný cieľ vo výške 315 miliárd EUR. V rámci EFSI sa doteraz schválilo 993 operácií, od ktorých sa očakáva, že naštartujú investície vo výške 360 miliárd EUR vo všetkých 28 členských štátoch EÚ s cieľom dosiahnuť do roku 2020 sumu 500 miliárd EUR.

Zdroj:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_sk.htm

https://www.investeurope.eu/media/742312/InvestEurope_ComRes_Global-Investment-Decision-Makers-Survey-2018.pdf

Share this: