Neprimerané zmluvné podmienky pri predaji potravín medzi potravinárskymi podnikmi od 1.5.2019

Categories TrhyPosted on

Od 1. mája 2019 platia  na Slovensku nové pravidlá pre zmluvy pri obchode s potravinami. Účelom novej legislatívnej úpravy je efektívnejšie predchádzanie nekalým zmluvným podmienkam v potravinovom obchode voči dodávateľom. Zákonodarca uvádza, že títo sú častokrát slabšou zmluvnou stranou oproti obchodným reťazcom.

Zákon označuje za neprimerané a sankcionovateľné viac ako 40 praktík. Ide o podmienky, pri ktorých jedna zmluvná strana vyžaduje plnenie, za ktoré sa druhej zmluvnej strane neposkytuje dostatočné protiplnenie, alebo ktoré sa odchyľuje od poctivého obchodného styku. Čo je poctivý obchodný styk zákon nedefinuje.

Za neprimerané podmienky sa od mája považujú napríklad aj ustanovenia, ktoré umožňujú:

  • zníženie kúpnej ceny s výnimkou tovaru, ktorý sa predáva v akcii,
  • znevýhodňovanie dodávateľa alebo skupiny dodávateľov podmieňovaním používania určitého typu obalu, ak je inému dodávateľovi umožnené používať ekonomicky výhodnejší iný obal pri dodávke toho istého alebo podobného tovaru,
  • právo odberateľa zakúpiť potraviny za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady,
  • neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok účastníkov obchodného vzťahu,
  • iný okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k potravine alebo iný okamih prechodu nebezpečenstva škody na potravine, ako je okamih prevzatia potraviny odberateľom,
  • požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako 60 dní,
  • dlhšiu lehotu na úhradu kúpnej ceny ako 30 dní odo dňa dodania potraviny.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny vyrobené v Slovenskej republike majú tvoriť po novom najmenej polovicu z celkového množstva výrobkov uvedených v letákoch, reklamných časopisoch alebo v inej obdobnej forme komunikácie, určenej na účel propagácie a marketingu.

Novým je aj to, že uvedený zákon sa uplatní aj v prípade, ak konanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu bolo uskutočnené v cudzine, alebo ak sa ich zmluvné vzťahy riadia iným právnym poriadkom ako právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podmienkou je, aby účinok takéhoto konania nastal alebo mohol nastať na území Slovenskej republiky.

Zdroj: bnt attorneys in CEE    

Share this: